Prezentul plan are ca scop de a contribui la sporirea volumului, calităţii şi accesibilităţii largi a populaţiei la asistenţa medicală stomatologică acordată de către specialiştii Centrului Stomatologic Raional Hînceşti, prin realizarea unor obiective de reorganizare axată la sporirea eficienţei activităţii fiecărui medic specialist.

Scopul principal al acestui plan este redresarea situaţiei stării sănătăţii a populaţiei şi ameliorarea sănătăţii publice prin:

 • Consolidarea bazei tehnico-materială a ÎM Centrul Stomatologic Raional Hînceşti;
 • Optimizarea cheltuielilor financiare;
 • Optimizarea utilizării resurselor umane;
 • Majorarea gradului de satisfacţie a populaţiei la serviciile medicale stomatologice prin sporirea performanţelor;
 • Supravegherea sănătăţii publice în domeniul stomatologiei, monitorizarea indicilor de sănătate pe profiluri cu evidenţierea direcţiilor de activitate a Centrului Stomatologic Raional Hînceşti în condiţiile asigurărilor obligatorii în medicină;
 • Supravegherea accesibilităţii persoanelor asigurate la serviciile medicale gratuite şi garantate de stat incluse în Programul Unic al asigurărilor medicale;
 • Asigurarea calităţii asistenţei medicale stomatologice specializate de ambulator;
 • Consolidarea activităţii specialiştilor Centrului Stomatologic, bazată pe nivelul profesional, dotarea corespunzătoare cu echipament medical, implimentarea tehnologiior moderne şi ridicarea responsabilităţii personalului medical angajat;
 • Ridicarea nivelului profesional al specialiştilor;
 • Lupta cu corupţia;
 • Educarea şi promovarea unui mod sănătos de viaţă în rîndul populaţiei;
 • Asigurarea Centrului Stomatologic cu specialişti pregătiţi, reeşind din necesităţile reale.

Obiectivele principale în redresarea situaţiei conform cerinţelor prezentului plan

  1. Supravegherea sănătăţii publice, monitorizarea indicilor de sănătate, cu evidenţierea direcţiilor principale de activitate a serviciului stomatologic în condiţiile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
  2. Supravegherea şi controlul realizării de către instituţie a asigurării accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale stomatologice gratuite, garantate de stat, incluse în Programul Unic.
  3. Asigurarea accesibilităţii şi calităţii serviciilor medicale stomatologice.
  4. Sporirea accesibilităţii copiilor cu vîrsta de pînă la 18 ani la serviciile medicale stomatologice gratuite.
  5. Sporirea accesibilităţii femeilor gravide la servicii medicale stomatologice.
  6. Depistarea precoce a patologiilor stomatologice avansate, forme grave, decompensate, prin efectuarea examinărilor profilactice în instituţiile de învăţămînt, preşcolare, în colectivele de muncă.
  7. Depistarea precoce a anomaliilor dentare, osteo-dentare ş.a. la copii.
  8. Depistarea precoce a tumorilor regiunilor oro-maxilo-faciale.
  9. Îndeplinirea şi respectare programelor naţionale, a protocoalelor clinice naţionale, instituţionale, ce ţin de activitatea medicului stomatolog.
  10.  Promovarea preponderent a prevenţei şi modului sănătos de viaţă de către medicii stomatologi.
  11.  Dotarea bazei tehnico-materială a Centrului Stomatologic conform standardelor în vigoare.
  12.  Oferirea liberii alegeri a medicului stomatolog, respectarea continuă a programării pacienţilor la medic, cu excepţia cazurilor de urgenţă medicală.
  13.  Asigurarea unei comunicări decente în activitatea medicală cu respectarea codului etic, deontologic, bioetic şi a respectării drepturilor pacienţilor.
  14.  Evaluarea calităţii serviciilor oferite populaţiei prin activitatea Consiliului Calităţii şi auditului intern al instituţiei.
  15.  Asigurarea managementului şi gestionarea eficientă financiară.
  16.  Educaţia profesională continuă şi atingerea unui înalt nivel profesional.
  17.  Implimentarea tehnologiilor moderne în activitate.
  18.  Conlucrarea continuă cu autorităţile publice locale.

 

Nr.  d/o Măsurile

 

Termenul

 

Responsabil

 

1. Întocmirea şi prezentarea rapoartelor statistice medicale anuale pentru anul 2018 la CNAM şi MSMPS. Decembrie 2018 Ianuarie 2019 Directorul
2. Analiza detailată a activităţii ÎM Centrul Stomatologic Raional Hînceşti şi prezentarea totalurilor la Ziua specialistului.              Pregătirea şi prezentarea la Consiliul Raional a Raportului de activitate a ÎM CSRH pe anul 2018 şi schiţarea direcţiilor de dezvoltare pentru anul 2019. Ianuarie

Aprilie 2019

Directorul
3. Evaluarea şi monitorizarea activităţii medicale în domeniul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală Lunar  2019 Directorul
4. Întărirea planului de activitate business-plan a Centrului Stomatologic Raional Hînceşti Ianuarie               Mai 2019 Directorul
5. Încheierea contractelor bilaterale între ÎM Centrul Stomatologic Raional Hînceşti şi CNAM Decembrie 2018  Ianuarie 2019 Directorul
6. Încheierea contractelor între ÎM Centrul Stomatologic Raional Hînceşti cu instituţiile medicale şi cu furnizorii din Republica Moldova Ianuarie             Decembrie  2019 Directorul
7. Mersul îndeplinirii Hotărîrilor, ordinilor MSMPS privind îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei Pe parcursul anului Directorul
8. De a discuta lucrul efectuat de medicii stomatologi despre îndeplinirea principalelor direcţii de activitate privind îmbunătăţirea calităţii ajutorului stomatologic acordat populaţiei Trimestrial Directorul
9. Îndeplinirea Ordinului Nr.372 a MSMPS al Republicii Moldova despre măsurile de îmbunătăţire a ajutorului medical stomatologic populaţiei Pe parcursul anulu Directorul  Persoanele responsabile în subdiviziuni, medici stomatologi
10. De a pregăti şi prezenta la Consiliul medicilor stomatologi starea lucrurilor în domeniul stomatologiei raionale şi discutarea problemelor stringente din domeniu Aprilie              Iulie                Octombrie  2019 Directorul   Medicii stomatologi
11. De a efectua deplasări privind evaluarea activităţii medicilor stomatologi din subdiviziuni Lunar Directorul  Asist.superior   Contabilul   Juristul
12. De a organiza adunări de producţie în Secţia Stomatologie Hînceşti Săptămînal Directorul
13. De a folosi pe larg în practică cunoştinţele acumulate în procesul de ridicare a nivelului de calificare a medicilor şi personalului medical mediu Regulat Medicii stomatologi  Personalul medical mediu
14. De organizat regulat Ziua specialistului Lunar Directorul
15. Implimentarea în acţiune a Programului Naţional pentru sănătate orală la copii Pe parcursul anului Directorul    Medicii stomatologi
16. Traducerea în viaţă a Programului Unic în vederea asigurării cît mai pe larg a păturilor populaţiei, care beneficiază de el Pe parcursul anului Directorul   Medicii stomatologi
17. Extinderea nivelului de activitate şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor stomatologice populaţiei di raion Permanent Directorul   Medicii stomatologi
18. Organizarea măsurilor de profilaxie primară a patologiilor stomatologice în rîndul populaţiei Permanent Directorul   Medicii stomatologi
19. Achiziţionarea, recepţionarea, asigurarea şi distribuirea medicamentelor, consumabilor conform Protocoalelor clinice, Programului Unic şi Normativelor metodologice Permanent Directorul  Asistenul superior
20. Inventarierea bunurilor materiale a instituţiei Noiembrie  2019 Contabil şef  Asistentul superior    Contabilul
21. Evaluarea activităţii financiare, medicale cu prezentarea Rapoartelor respective la CNAM şi Fondator Trimestrial Directorul   Contabilul şef
22. Evaluarea indicatorilor de calitate în asistenţa medicală stomatologică Trimestrial Directorul Şeful Comisiei de Calitate
23. Sporirea conlucrării între Centrul Stomatologic Raional Hînceşti, Centrul de Sănătate Hînceşti, CSP Hînceşti. AMU Hînceşti şi Centrele de Sănătate Bujor, Bobeica, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoe, Lăpuşna, Sărata Galbenă Permanent Directorul
24. Monitorizarea şi prezentarea documentaţiei medicale respective experţilor CNAM pentru evaluarea indicatorilor de performanţă Lunar Comisia de evaluare a performanţelor
25. Evaluarea nivelului de pregătire a personalului şi cunoaşterea tacticii în caz de stări excepţionale, incidente la locul de muncă, cunoaşterea tehnicii securităţii Trimestrial Persoana responsabilă de tehnica securităţii
26. Profilaxia bolilor nosocomiale şi discutarea cazurilor de înregistrare a infecţiilor nosocomiale în instituţie Permanent Directorul  Asistent superior
27. Monitorizarea, eficientizarea cheltuielilor de regie: energie electrică, termică, apă, canalizare Permanent Director     Contabil şef Asistent superior Medicii stomatologi
28. Conlucrarea cu autorităţile publice locale           de nivelul I şi II Permanent Directorul
29. Implimentarea Protocoalelor clinice naţionale în stomatologie Permanent Directorul
30. Organizarea managementului Resurselor Umane Permanent Inspector SRU
31. Respectarea Codului Muncii în activitatea angajaţilor Permanent Directorul     Comitetul Sindical
32. Organizarea şi celebrarea Zilei profesionale a lucrătorului medical şi al farmacistului Luna  iunie 2019 Administraţia
33. Activitatea continuă în educaţia sanitară a populaţiei şi propagarea modului sănătos de viaţă Permanent Medicii stomatologi     Asistenţii medicali
34. Elaborarea planului şi graficului de deplasări a directorului Lunar Directorul
35. Evaluarea şi monitorizarea indicilor de bază în serviciile stomatologice Lunar Directorul
36. Organizarea consfătuirilor de activitate cu specialiştii din Secţia Stomatologie Hînceşti Lunar Directorul
37. Respectarea strictă a regimului sanitar igienic şi epidemiologic în Centrul Stomatologic Raional Hînceşti Permanent Asistent superior  Asistenţii medicali
38. Evaluarea stării bazei tehnico-materiale a instituţiei şi elaborarea programului de soluţionare a problemelor existente Pe parcursul anului Administraţia
39. Coordonarea implimentării programelor şi Hotărîrilor de Guvern în direcţia protejării sănătăţii populaţiei, tratamentului respectiv şi  profilaxiei Pe parcursul anului Directorul Medicii stomatologi
40. Evidenţa şi controlul permanent în activitatea specialiştilor Centrului Stomatologic în acordarea serviciilor contraplată Pe parcursul anului Directorul Contabil şef
41. Participarea cu alţi specialişti la efectuarea controlului profilactic al copiilor în instituţiile preşcolare, şcolare şi preuniversitare Pe parcursul anului Directorul  Medicii stomatologi   Medicii specialişti
42. Întocmirea lunară a dărilor de seamă de către specialiştii Centrului Stomatologic Raional Hînceşti şi prezentarea la CNAM a totalurilor privind activitatea în condiţiile asigurării obligatorii în medicină Lunar Directorul
43. Participarea la CMC, la examinarea cazurilor ce necesită prezentare la CEMV pentru aprecierea gradului de invaliditate Pe parcursul anului Medicul chirurg oro-maxilo-facial
44. Îndeplinirea strictă şi în termenii stabiliţi a actelor legislative şi a normativelor pentru serviciul specializat de ambulator Pe parcursul anului Directorul Medicii stomatologi
45. Asigurarea serviciului stomatologic cu cadre medicale Pe parcursul anului Directorul Inspectorul SRU
46. Instruirea lucrătorilor medicali în obţinerea cunoştinţelor profunde în domeniu Permanent Directorul
47. Atestarea specialiştilor instituţiei pentru  conferirea categoriilor de calificare Pe parcursul anului Directorul
48. Participarea specialiştilor din instituţie la Societăţile de profil pe lîngă catedrele USMF „Nicolae Testemiţanu” Permanent Directorul
49. Participarea în activitatea Ligii medicilor stomatologi Permanent Medicii stomatologi
50. Evaluarea mentenanţei utilajului şi dispozitivelor medicale Lunar Directorul       Persoana responsabilă
51. Menţinerea calitativă a serviciului gospodăresc Permanent Asistent superior
52. Dotarea şi înzestrarea corespuzătoare cu utilaj şi mobilier a Cabinetului de imagistică dentară. Martie- August Directorul  Administraţia

 

              Director                                                        Vasile  SECRIERU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here