Consiliul Raional

Direcția Generală Finanțe Hîncești

mun. Hîncești, str. M. Hîncu 123

                        Anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

 1. Denumirea funcției publice vacante: specialist principal în secția elaborarea și administrarea bugetului – 2 funcții temporar vacante.
 1. a) Scopul general al funcțiilor:

  Elaborarea, generalizarea și promovarea propunerilor privind politica statului în domeniul finanțelor publice locale și dirijarea metodologică a autorităților administrației publice locale de nivelul I și II în procesul elaborării, aprobării și executării bugetelor unităților administrativ – teritoriale.

 1. b) Sarcinile de bază ale funcțiilor:
 2. Implementarea politicilor de dezvoltare social economică ale unităților administrativ – teritoriale respective, necesare pentru elaborarea proiectului de buget pe programe, care are la bază clasificația bugetară a programelor, care determină structura programelor;
 3. Monitorizarea și participarea la procesul de elaborare și aprobare a bugetului raionului;
 4. Acordarea asistenței metodice și practice la etapa de elaborare a proiectului bugetului raionului conform legii bugetare anuale;
 5. Analizarea și elaborarea indicilor de rețea;
 6. Controlul corectitudinii întocmirii devizelor de cheltuieli a veniturilor și cheltuielilor unității administrativ – teritoriale în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015.
 7. c) Condițiile de participare la concurs:
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru executarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sănt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin (1) lit.a) și b) din Legea nr.158 din 04.07.2008;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complimentară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care sa dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoștințe de operare la calculator cu programele: 1-C; Word, Excel.

Studii: Superioare în domeniul economic s-au contabilitate (facultate finanțe).

Experiență profesională: – minim 1 an în domeniul economico-financiar.

Abilități: organizare, analiză și sinteză, argumentare, instruire motivare, soluționare de probleme.

Atitudini/Comportamente:responsabilitate,creativitate, profesionalism, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 1. Denumirea funcției publice vacante: specialist superior în secția rapoarte și analiză în sistemul bugetar – 1 funcție vacantă.
 2. a) Scopul general al funcției:

Asigurarea corectitudini evidenței contabile, întocmirii la timp a rapoartelor financiare privind executarea bugetelor APL de nivelul I și II, pe toate tipurile de instituții pe baza instrucțiunilor și indicațiilor Ministerului Finanțelor, Legii Contabilității și Hotărârilor de Guvern.

 1. b) Sarcinile de bază ale funcțiilor:
 2. Asigurarea corectitudini evidenței contabile prin aplicarea sistemului contabil în dublă partidă cu prezentarea rapoartelor financiare complete;
 3. Asigurarea respectării politicii de contabilitate în conformitate cu cerințele legislației de evidență contabilă, Hotărârilor de Guvern, instrucțiunilor și indicațiilor Ministerului Finanțelor;
 4. Monitorizarea și executarea cheltuielilor efectuate din contul bugetului raional;
 5. c) Condițiile de participare la concurs:
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru executarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sănt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin (1) lit.a) și b) din Legea nr.158 din 04.07.2008;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complimentară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care sa dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoștințe de operare la calculator cu programele: 1-C; Word, Excel.

Studii: Superioare de licență sau echivalente în domeniul financiar, contabil.

Experiență profesională:minim 1 an în domeniul economico-financiar.

Abilități: organizare, analiză și sinteză, argumentare, instruire motivare, soluționare de probleme.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, creativitate, profesionalism, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 1. Denumirea funcției publice vacante: specialist în secția rapoarte și analiză în sistemul bugetar – 1 funcție vacantă.
 2. a) Scopul general al funcției:

Participarea la asigurarea corectitudinii evidenței contabile, întocmirii la timp a rapoartelor financiare privind executarea bugetelor APL de nivelul I și II, pe toate tipurile de instituții pe baza instrucțiunilor și indicațiilor Ministerului Finanțelor, Legii Contabilității și hotărârilor de Guvern.

 1. b) Sarcinile de bază ale funcțiilor:
 2. Participarea la primirea, examinarea și totalizarea rapoartele privind execuția bugetelor satelor (comunelor), orașelor, precum și devizelor de cheltuieli ale administratorilor de buget;
 3. Participarea la pregătirea și sistematizarea documentelor contabile din cadrul contabilității bugetare și depunea lor la arhivă în ordinea stabilită;
 4. Utilizarea tehnologiilor informaționale ce țin de evidența contabilă.
 5. c) Condițiile de participare la concurs:
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru executarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin (1) lit.a) și b) din Legea nr.158 din 04.07.2008;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complimentară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care sa dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoștințe de operare la calculator cu programele: 1-C; Word, Excel.

Studii: Superioare de licență sau echivalente în domeniul financiar, contabil.

Experiență profesională: – minim 1 an în domeniul economico-financiar.

     Abilități: organizare, analiză și sinteză, argumentare, instruire motivare, soluționare de probleme.

    Atitudini/Comportamente: responsabilitate, creativitate, profesionalism, tendință spre dezvoltare profesională continuă

 1. d) Documentele ce urmează a fi prezentate:
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii (universitare, postuniversitare, formare profesională continuă);
 • certificat medical, după caz;
 • copia carnetului(carnetelor) de muncă;
 • declarația pe propria răspundere ori după caz cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

1.Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;

2.Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale;

3.Legea bugetului de stat pe anul bugetar respectiv;

4.Legea contabilității nr.113/2007;

5.Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;

6.Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

7.Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;

8.Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

9.Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese;

10.Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

11.Legea nr.82/2017 a integrității;

12.Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 privind Clasificația bugetară;

13.Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.

 

Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă cu documentele originale.

Data limită pentru prezentarea documentelor – 20 zile de la data publicării anunțului, pe pagina WEB a Consiliului raional.

 

Actele pot fi prezentate la adresa: Direcția Generală Finanțe Hînceşti, or. Hînceşti. str.M.Hîncu nr.123. Informații suplimentare: Tel.(269)2-10-17; 2-19-58.

Comisia de concurs

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here