Consiliul Raional Hîncești

Direcția Generală Finanțe Hîncești

mun. Hîncești, str. M. Hîncu 123

 Anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

 • Denumirea funcției publice vacante: Șef secție rapoarte și analiză în sistemul bugetar, contabil șef – 1 funcție vacantă.

 a) Scopul general al funcției:

            Asigurarea corectitudini evidenței contabile, întocmirii la timp a rapoartelor financiare privind executarea bugetelor APL de nivelul I și II, pe toate tipurile de instituții pe baza instrucțiunilor și indicațiilor Ministerului Finanțelor, Legii Contabilității și Hotărârilor de Guvern.

b) Sarcinile de bază ale funcțiilor:

 • Primirea, examinarea și totalizarea rapoartelor privind executarea bugetelor primăriilor satelor (comunelor), orașelor, precum și a devizelor de cheltuieli ale executorilor de buget;
 • Generalizarea rapoartelor trimestriale și anuale privind executarea bugetului raionului pentru a fi prezentate în termenii stabiliți la Ministerul Finanțelor RM;
 • Ținerea evidenței contabile a execuției bugetului raional;
 • Acordarea ajutorului consultativ și metodologic executorilor de buget privind evidenta contabilă;
 • Asigurarea respectării politicii de contabilitate, cerințelor legislației privind evidentă contabilă, (Hotărîrilor de Guvern, instrucțiunilor și indicațiilor ale Ministerului Finanțelor);
 • Înaintarea propunerilor referitor la stabilirea termenelor de prezentare a dărilor de seamă (trimestriale, anuale).

c) Condițiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerințe specifice:

 • cunoașterea finanțelor publice;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoștințe de operare la calculator cu programele: 1-C; Word, Excel.

Studii: Superioare de licență sau echivalente în domeniul financiar, contabil.

Experiență profesională: minim cinci ani experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniu; politicilor şi procedurilor în domeniul managementului finanțelor publice; cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului ( Excel, Word, Power Point).

Abilități: Organizare, analiză și sinteză, argumentare, instruire, motivare, consultare, soluționare de probleme, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini / comportament:

spirit de inițiativă, diplomație, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență de efort şi stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

a) Scopul general al funcției:

Asigurarea corectitudini evidenței contabile, întocmirii la timp a rapoartelor financiare privind executarea bugetelor APL de nivelul I și II, pe toate tipurile de instituții pe baza instrucțiunilor și indicațiilor Ministerului Finanțelor, Legii Contabilității și Hotărârilor de Guvern.

b) Sarcinile de bază ale funcțiilor:

 • Asigurarea corectitudini evidenței contabile prin aplicarea sistemului contabil în dublă partidă cu prezentarea rapoartelor financiare complete;
 • Asigurarea respectării politicii de contabilitate în conformitate cu cerințele legislației de evidență contabilă, Hotărârilor de Guvern, instrucțiunilor și indicațiilor Ministerului Finanțelor;
 • Monitorizarea și executarea cheltuielilor efectuate din contul bugetului raional;

c) Condițiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerințe specifice:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoștințe de operare la calculator cu programele: 1-C; Word, Excel.

  Studii: Superioare de licență sau echivalente în domeniul financiar, contabil.

Experiență profesională: minim doi ani experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniu; politicilor şi procedurilor în domeniul managementului finanțelor publice; cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului ( Excel, Word, Power Point).

Abilități: abilități de lucru cu informația, planificarea, analizarea şi elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini / comportament:

spirit de inițiativă, diplomație, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență de efort şi stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 • Denumirea funcției publice vacante: specialist în secția rapoarte și analiză în sistemul bugetar – 1 funcție vacantă.

a) Scopul general al funcției:

Participarea la asigurarea corectitudinii evidenței contabile, întocmirii la timp a rapoartelor financiare privind executarea bugetelor APL de nivelul I și II, pe toate tipurile de instituții pe baza instrucțiunilor și indicațiilor Ministerului Finanțelor, Legii Contabilității și hotărârilor de Guvern.

b) Sarcinile de bază ale funcțiilor:

 • Participarea la primirea, examinarea și totalizarea rapoartele privind execuția bugetelor satelor (comunelor), orașelor, precum și devizelor de cheltuieli ale administratorilor de buget;
 • Participarea la pregătirea și sistematizarea documentelor contabile din cadrul contabilității bugetare și depunea lor la arhivă în ordinea stabilită;
 • Utilizarea tehnologiilor informaționale ce țin de evidența contabilă.

c) Condițiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerințe specifice:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoștințe de operare la calculator cu programele: 1-C; Word, Excel.

Studii: Superioare de licență sau echivalente în domeniul financiar, contabil.

Experiență profesională: minim un an experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniu; politicilor şi procedurilor în domeniul managementului finanțelor publice; cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului ( Excel, Word, Power Point).

Abilități: abilități de lucru cu informația, planificarea, analizarea şi elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini / comportament:

spirit de inițiativă, diplomație, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență de efort şi stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

4.  Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical;

f) cazierul judiciar;

g) CV+foto.

*Notă : Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

5. Bibliografia concursului:

 1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
 3. Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale;
 4. Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 5. Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 6. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
 7. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 8. Legea nr.82/2017 a integrității;
 9. Legea bugetului de stat pe anul bugetar respectiv;
 10. Legea contabilității nr.113/2007;
 11. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public,
 13. Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,
 14. Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 privind Clasificația bugetară;
 15. Ordinul ministrului finanțelor nr.124/2023 din 21.12.2023 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului;
 16. Ordinul ministrului finanțelor nr.215 din 28-12-2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente
  ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor.

Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă cu documentele originale.

Data limită pentru prezentarea documentelor – 20 zile de la data publicării anunțului, pe pagina WEB a Consiliului raional.

Actele pot fi prezentate la adresa: Direcția Generală Finanțe Hînceşti, mun. Hînceşti. str.M.Hîncu nr.123, et.2, bir.20 anticamera .

Informații suplimentare: Tel.(269)24450; (269)22009

Comisia de concurs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here