Primarii orașelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor) şi consilierii în consiliile raionale, orășenești (municipale), de sector şi sătești (comunale) se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.
Potrivit Legii nr. 133/2016, art. 3, alin. (1), pct. b) consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale, sunt subiecți ai declarării averii și intereselor personale.

În acest sens, Autoritatea Națională de Integritate, reamintește că potrivit Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 5 alin. (1),mandatul consilierului şi al primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiții legale pentru încetarea mandatului înainte de termen.

În conformitate cu Codul electoral, art. 146, alin. (2), instanțele de judecată, în termen de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de circumscripție, confirmă sau infirmă printr-o hotărâre legalitatea alegerilor din fiecare circumscripție electorală şi o transmit, în termen de 24 de ore după adoptare, Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripție respective, care publică rezultatele definitive.

Concomitent cu confirmarea legalității alegerilor, instanțele de judecată respective validează mandatele consilierilor şi primarilor aleși, fapt ce se indică în hotărâre. Persoana aleasă concomitent în funcțiile prevăzute la art.7 din Legea privind statutul alesului local prezintă instanței de judecată consimțământul său de a fi validată în una din aceste funcții. Instanțele de judecată confirmă, de asemenea, şi lista candidaților supleanți.

Consiliul se consideră legal constituit după validarea mandatelor a cel puțin 2/3 din numărul total de consilieri. Conform art. 6 alin. (2) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în cazul angajării, al validării mandatului ori al numirii în funcție, după caz, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcție, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina acestuia în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale la data depunerii declaraţiei.

Totodată, art. 6 alin. (4), prevede că, după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună declarația în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declarație se vor indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent, de asemenea bunurile deținute şi interesele personale la data depunerii acesteia.

Recomandare: Întru implementarea și respectarea prevederilor legale, Autoritatea Națională de Integritate recomandă subiecților declarării să își onoreze obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale, respectând termenii și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor

Autoritatea Națională de Integritate

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here