TABEL 1. Obiectiv strategic I: Promovarea și implementarea educației incluzive și a alternativelor educaționale

Obiective specifice Termen de realizare

(Anul, trimestrul)

Respon-sabili Parteneri Rezultatele scontate Cost total Surse de finanțare Indicatori monitorizare Rezultate obținute anul IV de implementare

a Strategiei

2017 2018
IV I II III
1.1 Crearea, extinderea şi dezvoltarea serviciilor comunitare incluzive sporind anual  cu cel puțin a 20%  a accesului copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES) la educație în învățămîntul general:
1.1.1 Dezvoltarea Serviciului de Asistență Psihopedagogică X

 

X X X CR DÎ,

 

SAPP,

 

 

Va fi implementat cadrul normativ de implicare a comunității și responsabilizare a familiei în rezolvarea problemelor educaționale copiilor cu CES. Extinderea condițiilor pentru desfășurarea activității SAP 2329,3

 

Buget

Raional

cca 61 cazuri

examinate, anual condiții extinse, create

Au fost examinați

61- elevi/copii, dintre care:

a. instituții preuniversitare:

evaluați-43 elevi cu CES

reevaluați-146 elevi cu CES

b. instituții rezidențiale:

evaluați-3 elevi cu CES

reevaluați-33 elevi cu CES

c. instituții de educație timpurie

evaluați-7 copii

1.1.2  Promovarea şi dezvoltarea serviciilor alternative utilizînd infrastructura și potențialul  instituțiilor rezidențiale existente în raion în beneficiul copiilor din învățămîntul general:
1.1.2.1  Crearea Centrului de Plasament de Urgență,  cu Locuinţă Protejată pentru copii  aflați în situații extreme de risc și pericol pentru viață  de vîrstă 3-18 ani (în baza Școlii de tip internat Cărpineni); X

 

X X X CR DÎ,

 

CMF,

SAPP,

 

DASPF

 

Situația precară a unui copil aflat în dificultate  pe perioada de stabilire a unei alte forme de protecție, ameliorate 1750,0

 

Buget

Raional

 

AE coparteneri

 

Proiecte sociale

cca 50 beneficiari, consiliați psihopeda-gogic,pregă-tiți psihologic pentru  a trece la altă formă de ocrotire și protecție, anual  

 

____________________

 

 

__________________

1.1.2.2  Diversificarea și prestarea serviciilor de reabilitare pentru a cca 25 copii cu dizabilități motorii din raion prin rotație

( în baza Școlii speciale-internat pentru copii cu PCI și sechele ale poliomielitei din Hîncești).

X

 

X X X CR DÎ,

 

CMF,

 

SAPP,

 

DASPF

 

Va fi implementat cadrul normativ al educației incluzive și al alternativelor educaționale și reabilitare, ocrotirii sănătății. 750,00

 

Buget

Raional

cca 25 copii cu dizabilități motorii din raion  consiliați în re/abilitarea funcționalității motorii,  sănătății, anual  

 

 

 

__________________

1.1.3.1 Extinderea numărului de  Centre de Resurse adaptate pentru Educație Incluzivă în instituțiile educaționale raionale, dotarea lor cu utilaj, mobilier şi echipament  necesar.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X CR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor fi create condițiile fizice, psihologice, organizaționale privind implementarea educației incluzive

2 160,0 Buget

Raional

32 Centre de Resurse pentru Educație incluzivă intra-școlare create, dotate, funcționale.

 

32 unități de Cadre didactice de sprijin instituite în CREI

34 Centre de Resurse pentru Educație incluzivă intra-școlare create, dotate, funcționale (în primul an de implementare au fost create 12 CREI, iar în anul II – 23 CREI, în total la moment fiind funcționale 35 CREI)

49,25 unități instituite, angajate, funcționale

(în primul an de implementare au fost 12 unități, iar în anul II – 28,25 unități, în total la moment fiind angajate 40,25 unități)

 

1.1.3.2Asigurarea cu accesul din exterior (pantă) și interior (grup sanitar, cantină, clasă (ușa lărgită, praguri scoase) în cele 32 instituții, care dispun de Centre de Resurse pentru Educație Incluzivă

 

X

 

X X X CR

 

 

3200,0 Buget

Raional,

Sponso-rizări

Accesibilitate în 32 instituții creată 1 CREI accesibil
1.1.4  Extinderea serviciilor de abilitare şi reabilitare a copiilor cu dizabilităţi 0-7 ani X

 

X X X CR DÎ,

 

CMF,

 

DASPF

Va fi extinsă oferta de servicii psihopedagogice şi de consiliere în  instituții de educație timpurie

 

1 306,9

 

Buget

Raional

cca 376 copii cu CES de vîrstă 5-7 ani  examinați și beneficiari de consiliere specializată 29 de copii beneficiază de servicii specializate (grădinița Mingir, Lăpușna, Cărpineni-în cadrul și în subordinea primăriilor-2 CREI cu 2,5 unități de CDS, la fel ca în I an de implementare)

 

TABEL 2. Obiectiv strategic II: Asigurarea protecției sociale a persoanelor cu dizabilități

Obiective specifice Termen de realizare

(Anul, trimestrul)

Respon-sabili Parteneri Rezultatele scontate

Cost total

Surse de finanțare Indicatori monitorizare Rezultate obținute anul IV de implementare a Strategiei
2017 2018
IV I II III
2.1  Participarea persoanelor cu dizabilități la viața culturală, socială și politică:
2.1.1  Asigurarea persoanelor cu dizabilități cu mijloace ajutătoare speciale (cîrje, scaune cu rotile, proteze, corsete)

 

X

 

X X X DASPF CREPOR Persoanele cu dizabilități solicitante din raionul Hîncești asigurate cu mijloace ajutătoare speciale     250 persoane asigurate cu mijloace ajutătoare speciale, anual 180 persoane asigurate cu mijloace ajutătoare speciale

(25 cărucioare,

115-încălțăminte,

8-proteze,

15 -corsete,

7- bandaje,

3– aparate audetive)

2.1.2 Oferirea foilor de reabilitare/tratament balneo-sanatorial pentru persoane cu dizabilități (adulți) X

 

X X X DASPF

 

MMPSF

 

Persoanele cu dizabilități solicitante din raionul Hîncești asigurate cu foi de reabilitare/

tratament

  Buget

de stat

100 foi de odihnă și reabilitare oferite persoanelor cu dizabilități 265 foi de reabilitare repartizate;

41 foi repartizate-semestrul IV 2017);

124 foi repartizate-semestrul I, II, III 2018)

2.1.3  Stabilirea şi alocarea compensaţiei pentru transport persoanelor cu dizabilităţi încadrați în grad de dizabilitate sever și accentuat, copiilor cu dizabilităţi pînă la 18 ani şi însoţitorilor persoanelor încadrate în grad de dizabilitate sever şi a copiiilor cu dizabilităţi pînă la 18 ani în corespundere cu legislaţia în vigoare

 

X

 

X X X DASPF Direcția Generală Finanțe Facilitarea deplasării persoanelor cu dizabilități severe și accentuate prin oferirea unui suport financiar 1800,0 Buget Raional 4300 de beneficiari achitați semestrial 3600 persoane cu dizabilități au beneficiat de compensația achitată semestrial
2.2   Extinderea și dezvoltarea serviciilor sociale:
2.2.1 Asigurarea funcționării Serviciului Social ,,Locuință protejată X

 

X X X DASPF CR,

 

Direcția Generală Finanțe,

 

Keystone Moldova

 

MMPSF

– Incluziunea a 2 tineri cu dizabilități în societate 93,6 Buget de stat,

 

Donații

2 persoane cu dizabilități severe integrate 2 persoane cu dizabilități severe integrate social

Serviciu acreditat pentru o perioadă de 5 ani

2.2.2  Funcționarea și extinderea Serviciului ,,Asistență personală” X

 

X X X DASPF CR,

 

Direcția Generală Finanțe

Copii , tineri și adulți cu dizabilități îngrijiți de către asistenți personali la domiciliu 3295,1 Buget

de stat

61 asistenți personali déjà angajați;

5  asistenți personali noi angajați

61 de persoane cu dizabilități severe deja îngrijite la domiciliu;

5 persoane cu dizabilități severe noi luate la îngrijire la domiciliu

61 asistenți personali déjà angajați;

 

________________

(0  unități suplimentare de asistenți personali)

 

61 de persoane cu dizabilități severe deja îngrijite la domiciliu;

 

_________________

( 0 persoane cu dizabilități severe noi luate la îngrijire la domiciliu)

2.2.3  Asigurarea funcționării continue a Centrului de servicii pentru copii cu dizabilități multiple și severe ,,Pasărea Albastră” X

 

X X X DASPF CR,

 

Direcția Generală Finanțe

Prevenirea instituționalizării copiilor cu dizabilități 820,0 Buget

de stat

25 copii beneficiari de servicii de zi, anual 28 copii beneficiari de servicii de zi
2.2.4 Asigurarea funcționării continue a Centrului de îngrijire la domiciliu a persoanelor în etate și cu dizabilități

 

X

 

X X X DASPF CR,

 

Direcția Generală Finanțe

Prevenirea instituționalizării adulților cu dizabilități prin oferirea serviciilor socio-medicale la domiciliu 477,1 Buget

de stat

90 beneficiari deserviți la domiciliu, lunar 90 beneficiari deserviți la domiciliu, lunar
2.2.5  Funcționarea și extinderea Serviciului de APP pentru copii cu dizabilități X

 

X X X DASPF MMPSF,

 

Keystone Moldova

 

AO

,,Partene-riate pentru fiecare copil”

 

CR,

 

Direcția Generală Finanțe

Creșterea numărului de copii cu dizabilități plasați în APP 45,0

 

Buget

de stat,

 

Donații

Total plasaţi:

-2copii

_________________

0 copii cu dizabilitate plasat în APP;

 

 

 

_________________

(0 copii noi cu dizabilități plasați in APP)

2.3 Mediatizarea implementării Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități:
2.3.1  Publicarea articolelor în presa locală (Curierul de Hîncești) X     X CR DASPF,

 

DÎ,

 

Direcția Cultură

Publicul larg informat cu privire la existența unei Strategii de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și referitor la implementarea acesteia     1 articole publicate în presa locală

 

5 articole publicate

în presa locală

 

 

 

 

TABEL 3. Obiectiv strategic III: Participarea la viața social-economică a persoanelor cu dizabilități             

Obiective specifice Termen de realizare

(Anul, trimestrul)

Respon-sabili Parteneri Rezultatele scontate Cost total Surse de finanțare Indicatori monitorizare Rezultate obținute anul IV de implementare a Strategiei
2017 2018
IV I II III
3.1  Angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități care sunt înregistrati  în baza de date a AOFM  cu statut de șomer, conform categoriei de dizabilitate și capacității de muncă stabilită. X

 

X X X AOFM Agenți

Economici

 

 

O rată mai înaltă a angajaților   Buget

de stat

8 persoane cu dizabilități angajate

 

7 persoane cu dizabilități angajate

 

3.2  Antrenarea persoanelor cu dizabilități în procesul de elaborare a programelor locale de dezvoltare social-economică și de ocupare a forței de muncă. X

 

X X X AOFM CR Sporirea nivelului de implicare a persoanelor cu dizabilități   Buget

de stat

8-10 persoane

antrenate  în procesul de elaborare a programelor

12

persoane

antrenate  în procesul de elaborare a programelor

3.3  Motivarea agenților economici pentru angajarea persoanelor cu dizabilități prin scutirea de taxe și impozite sau stimularea lor  de a rezerva o anumită cotă-parte din totalul locurilor de muncă, prin crearea unor locuri de muncaă protejate și adiționate pentru persoane cu dizabilități. X

 

X X X AOFM Agenți

economici

O rată mai înaltă a agenților  eonomici care vor angaja persoane cu dizabilități   Buget

de stat

5 agenți economici care au angajat persoane cu dizabilități

 

 

 

 

________________

(nu sunt prevăzute surse financiare și mecanisme concrete de punere în aplicare a acestui obiectiv)

3.4  Organizarea seminarelor informative de mediere în scopul informării și explicării prevederilor legislației în domeniul  forței de muncă, despre cererea și oferta pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, despre drepturile și șansele lor egale privind angajarea în cîmpul muncii. X

 

X X X AOFM   Acces informațional prin consultații  individuale și în grup pentru persoanele cu dizabilități   Bujet de Stat 15 sesiuni

de informare  individuale și în grup

10 seminare informare individuale  şi în grup

 

 

3.5  Antrenarea persoanelor cu dizabilități la Lucrări Publice remunerate (amenajarea

spațiului public, de salubrizare)

X

 

X X X AOFM Agenți

economici

Participarea activă a persoanelor cu dizabilități la viața publică   Buget

de stat

Oportunități de angajare oferite

 

 

________________

(sunt bani alocați, însă nu au fost solicitări)

3.6 Repartizarea  pliantelor și afișarea pe panouri informative a informației  privind serviciile prestate de AOFM și situația pe piața muncii. X   X X AOFM ONG-uri Acces la informații asigurat pentru persoanele cu dizabilități   Buget

de stat

2000 pliante repartizate

 

3 panouri informative cu informații afișate

2000 pliante repartizate

 

3 panouri informative cu informaţii afişate

3.7  Asigurarea accesului în sediul AOFM pentru persoanele cu dizabilități     X X AOFM CR Acces liber la AOFM   Buget

de stat

15 persoane cu dizabilități apte de muncă identificate  

________________

(nu este acces, fiind amplasat la et.2, fără ascensor)

3.8  Organizarea Tîrgurilor locurilor de muncă  în scopul informării populației privind piața forței de muncă  și angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități X     X AOFM CR Posibilități de angajare pentru persoanele cu dizabilități   Buget

de stat

10 persoane cu dizabilități care au participat la tîrg

 

10 organizatii

participante

12  persoane cu dizabilități care au participat la tîrg

 

15 organizaţii participante

3.9.1  Organizarea activităților de orientare și instruire  a șomerilor, în special a persoanelor cu dizabilități,

 

–          antrenarea persoanelor la cursuri de formare profesională pentru persoane cu dizabilități

  X X X AOFM   Activități organizate în cadrul centrelor comunitare   Buget

de stat

12 activități de informare și consiliere profesională a șomerilor

 

13 activități de informare și consiliere profesională a șomerilor

 

 

 

 

__________________________________

Nu au fost solicitări pentru cursuri de formare profesională din partea pers. cu diz

3.9.2  Acordarea serviciilor de informare și consiliere profesională. 5 9 11 12 AOFM           3 persoane angajate

 

TABEL 4. Obiectiv strategic IV: Asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități

Obiective specifice Termen de realizare

(Anul, trimestrul)

Respon-sabili Parteneri Rezultatele scontate Cost total Surse de finanțare Indicatori monitorizare Rezultate obținute anul IV de implementare a Strategiei
2017 2018
IV I II III
4.1  Adaptarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale:
4.1.1  Instalarea și amenajarea pantelor de acces în  instituții educaționale din raion:

LT,,D.Cantemir”Crasnoarmeiscoe,

LT ,,M. Sadoveanu Hîncești,

LT ,,M. Eminescu” Hîncești,

Gim. ,,M. Viteazul” Hîncești,

Gim. Pășcani

    X X CR Arhitect-Șef al raionului,

 

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Vor fi eficientizate relațiile școlii cu comunitatea și părinții 60,0 Buget

Raional

5 pante construite

 

1 pantă construită

LT”M.Eminescu”

 

 

__________________

 

 

4.1.2  Instalarea și amenajarea  sau renovarea pantelor de acces în instituțiile publice din raion:

Clădirea nr. 1 a CR

Clădirea nr. 2 a CR

Clădirea nr. 3 a CR (Pasărea Albastră)

Casa de creație

CMF Hîncești

    X X CR Arhitect-Șef al raionului,

 

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

Direcția

Cultură

 

CMF

 

Spitalul

Raional

Relații eficientizate dintre instituțiile publice și persoanele cu dizabilități 280,5 Buget

Raional

2 pante construite

 

3 pante renovate

 

 

________________

4.1.3  Adaptarea WC – urilor în instituțiile publice pentru persoane cu dizabilități locomotorii:

– CR;

– Primăria or. Hîncești;

– CMF.

 

  X X X CR,

 

APL

 

CMF

 

Arhitect-Șef al raionului,

 

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri,

 

CMF

Acces liber al persoanelor cu dizabilități pentru necesitățile personale 108,0 Buget

Raional

Bugetele

locale ale primăriilor

3 WC-uri  adaptate

 

 

__________________

4.2  Construcția porțiunii de drum din or. Hîncești de la monumental M. Eminescu pînă la CMF     X X CR Arhitect-Șef al raionului,

 

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

Asigurarea accesibilității  persoanelor cu dizabilități în or Hîncești pe unele porțiuni de drum 804,0 Buget

de Stat

Nr. km de drum construit

 

 

 

 

 

__________________

4.3  Construcția și amenajarea Complexului  Raional sportiv multifuncțional adaptat în or. Hîncești (în vecinătatea L.T.,,M. Sadoveanu”) X

 

X X X CR Arhitect-Șef al raionului,

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Instituție de agrement accesibilă persoanelor cu dizabilități 3300,0 Buget

de Stat

Complexul Raional  construit

 

 

Complexul este în lucru

 

 

TABEL 5. Obiectiv strategic V: Promovarea modului sănătos de viață

Obiective specifice Termen de realizare

(Anul, trimestrul)

Respon-sabili Parteneri Rezultatele scontate Cost total Surse de finanțare Indicatori monitorizare Rezultate obținute anul IV de implementare a Strategiei
2017 2018
IV I II III
5.1  Acordarea asistenței medicale primare persoanelor cu dizabilități cu scopuri curative și de suport, orientate spre satisfacerea necesităților de sănătate. X

 

X X X  

 

CS,

 

OMF

MS,

 

CNAM

Creșterea calității serviciilor medicale acordate persoanelor cu dizabilități

 

  CNAM,

MS,

 

CR

 

 

-Indicatori de performanţă la medicii de familie;

-Micşorarea mortalităţii persoanelor cu dizabilităţi;

5049 persoane cu dizabilități evaluate în Centrul de Sănătate
5.2  Acordarea serviciilor profilactice:

-promovarea modului sănătos de viață,

-educația pentru sănătate în prevenirea și combaterea factorilor de risc.

-Promovarea alimentației raționale, măsurilor de igienă personală, promovarea consumului de apă din surse sigure, a sării iodate, -combaterea fumatului și consumului excesiv de alcool, prevenirea traumatismelor, etc.

X

 

X X X  

 

CS,

 

OMF

MS

Instituţiile medicale CSP

Scăderea numărului de maladii concomitente (HTA, D.Z., BPOC, etc.) la persoanele cu dizabilități   CNAM 2181 persoane cu dizabilități care au participat la lecții, convorbiri în promovarea modului sănătos de viață. Indicatori de performanță la medicii de familie:

școlarizarea diabeticilor, pacienților cu hipertensiune arterială, numărul de cazuri de gușă endemică. Screening cancer de col uterin, screening cancer de colon, morbiditatea prin boli ale aparatului digestive

 

5.3  Imunizarea profilactică a persoanelor cu dizabilități conform Programului Național de Imunizare.

 

 

X

 

X X X Medicul de familie MS

CSP

Imunizarea profilactică a 95-98% din populație   MS,

 

CNAM

9 copii imunizați Cota îndeplinirii programului de imunizare 95,5%
5.4  Consultarea în probleme de planificare a familiei. X

 

X X X  Medicul pentru planificarea familiei Centrul Prietenos Tinerilor Scăderea riscurilor în planificarea familiei   CNAM 17 persoane 172 persoane consultate în probleme de planificare a familiei
5.5 Control medical profilactic anual al persoanelor cu dizabilități conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătății.

 

X

 

X X X Medicul de familie Secția Consultativă a SR Hîncești Depistarea precoce a maladiilor   CNAM 2394 persoane cu dizabilități care au fost evaluate 5049 persoane cu dizabilități au fost evaluate
5.6  Consultații în caz de boală, la solicitarea persoanei la domiciliu, ori de cîte ori are nevoie aceasta în baza datelor obiective. X

 

X X X Medicul de familie SAMU,

 

Secția Consulta-

tivă

    CNAM 2394 de vizite ambulator și la domiciliu 2181 vizite ambulator și la domiciliu, indicatori de performanță la medicul de familie

 

5.7  Prescrierea medicamentelor compensate și parțial compensate în tratamentul ambulatoriu.

 

X

 

X X X Medicul de familie       CNAM 462 recete compensate și parțial compensate 98,2 %  din totalul persoanelor cu dizabilităi au beneficiat de medicamente compensate

 

5.8  Monitorizarea tratamentului și a evoluției stării de sănătate a persoanei cu dizabilități, conform planului individual de recuperare. X

 

X X X Medicul de familie, asisten

tele medicale asistenții sociali

DASPF Reabilitarea în limitele posibilităților a persoanelor cu dizabilități   MS,

 

CR, APL

 

CNAM

2394 persoane monitorizate 5049 persoane cu dizabilități monitorizate, conform planului individual de recuperare
5.9  Asistența medicală la domiciliu acordată continuu persoanelor cu dizabilități severe, ținute la pat, conform actelor normative a Ministerului Sănătății și CNAM, cu eliberarea gratuită a materialelor necesare pentru îngrijiri la domiciliu. X

 

X X X Medicul

de familie și echipa sa

DASPF  Scăderea numărului de complicații medicale la persoanele țintuite la pat   CNAM 45 de îngrijiri la domiciliu 1032vizite, indicatori de performanță la medicul de familie, îndeplinirea standardelor de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri paleative
5.10  Activități de suport în reexpertizarea anuală la comisia de examinare a vitalității. X

 

X X X Medicul de familie CEMD

 

SR Hîncești

Secția consultativ

Evaluarea anuală regulată a persoanelor cu dizabilități     1789 persoane ce necesită expertizarea în anul curent 1194 persoane au beneficiat de support în reexpertizarea anuală la comisia de examinare a vitalității.
5.11  Consultarea și suportul psihologic a persoanelor cu dizabilități, în vîrstă de 10–24 ani, în cadrul ”Centrului Prietenos Tinerilor”.

 

X

 

X X X Medicii consul-

tanți ai ”CPT”

ONG-uri,

 

Evaluarea anuală a tuturor tinerilor cu dizabilități în CPT   Conform program-ului unic 92 tineri

evaluați în CPT

-Numărul persoanelor consultate

-Cantitatea de contraceptive eliberate -1200 ;

-Numărul de consiliere psihologică -450 ;

 

5.12  Acordarea fișelor pentru tratament balneo-sanatorial copiilor cu dizabilități, la Sanatoriul Sergheevca, Centrul de Reabilitare Ceadîr-Lunga, Centrul de Reabilitare Grenoblea.

 

X

 

X X X Medicul de familie   Îmbunătățirea sănătății copiilor cu dizabilități  a tuturor   MS 61 persoane cu dizabilități care au beneficiat de tratament balneo-sanatorial 61 persoane cu dizabilități care au beneficiat de tratament balneo-sanatorial
5.13  Reducerea numărului de persoane cu dizabilităţi:

–          implementarea  măsurilor de prevenire a riscurilor apariţiei

dizabilităţii ( prevenţia primară) sau a agravării dizabilităţii

( prevenţie secundară ).

X

 

X X X Medicul

de familie

APL,

 

MS,

 

CS-spitalul raional

-Scăderea numărului persoanelor cu dizabilităţi;

-Scăderea complicaţiilor maladiilor la persoanele cu dizabilităţi

Buget de Stat, CNAM,

CNAS,,

MS

Conform programului unic Reducerea numărului persoanelor cu dizabilități comparativ cu anul precedent Numărul de persoane derulate pentru prevenirea dizabilităţii: 5049

*704 persoane reabilitate;

*704 persoane internate în staţionar;

*316 persoane trimise la tratament şi tratament balneo-sanatorial

 

TABEL 6. Obiectiv strategic VI: Consolidarea capacităților de prestare a serviciilor sociale (resurse umane, financiare) și sensibilizarea opiniei publice

Obiective specifice Termen de realizare

(Anul, trimestrul)

Respon-sabili Parteneri Rezultatele scontate Cost total Surse de finanțare Indicatori monitorizare Rezultate obținute anul IV de implementare a Strategiei
2017 2018
IV I II III
6.1  Angajarea resurselor umane de profil și formarea continuă a specialiștilor ce activează în domeniu
6.1.1  Instruirea pesonalului DASPF cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; X

 

X X X DASPF

 

 

ONG-uri naționale (ex. AO,,Motivație”),

 

MMPSF,

 

Keystone Moldova

O mai bună pregătire profesională a personalului DASPF ce lucrează cu persoanele cu dizabilități     71 lucrători sociali,

 

46 asistenți sociali comunitari,

 

78 asistenți personali,

 

30 angajați din servicii specializate

Instruiți

68 lucrători sociali,

 

45 asistenți sociali comunitari,

 

72 asistenți personali,

 

30 angajați din servicii specializate

 

10 seminare orgnizate

6.2  Promovarea voluntariatului în activități cu și pentru persoane cu dizabilități:         DASPF DÎ,

 

APL,

ONG-uri locale

      15 voluntari implicați

 

 

_____________

6.2.1  Identificarea și selectarea voluntarilor prin avizuri pe pagina web  a CR și în presa locală; X

 

X X X CR DASPF,

 

Implicarea activă a voluntarilor în procesul de incluziune a persoanelor cu dizabilități     2 anunțuri

2 articole motivaționale mediatizate

 

 

 

 

_______________

 

6.2.2  Organizarea campaniilor de promovare a voluntariatului în școli, biserici, instituții publice: flash mob-uri, în cadrul sărbătorilor, evenimentelor publice. X   X   CR DÎ,

 

DASPF,

 

APL,

 

ONG-uri locale

Sensibilizarea membrilor comunității în vederea participării în procesul de incluziune a persoanelor cu dizabilități     Campanii de promovare a voluntariatului în 2 școli, 1 biserică, 1 instituții publice

 

 

 

______________

6.3  Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin:
6.3.1  Crearea biroului comun de informaţii şi servicii (BCIS) pe lângă Consiliul Raional     X   CR DASPF,

 

 

Facilitatea accesului lainformaţii privind serviciile existente în raion   Buget

Raional

1 BCIS creat

 

2000 persoane

asistate

 

 

_______________

6.3.2  Informarea a cca 35 Cadre Didactice de Sprijin în domeniul educației incluzive;

 

X

 

X X X

 

SAPP,

 

DASPF,

 

ME

Vor identifica responsabilitățile actorilor implicați în activitatea cu copiii cu CES   Surse  locale cca 35 Cadre didactice de sprijin informate,  instruite;

 

cca 10 ședințe metodice  de instruiri  organizate

25 Cadre Didactice de Sprijin informate,  instruite;

 

8 ședințe metodice  de instruiri  organizate

6.3.3  Responsabilizarea membrilor comunităţii şi a familiei pentru asigurarea mediului favorabil persoanelor cu dizabilităţi sau cu Cerinţe Educaţionale Speciale;

 

X

 

X X X

 

SAPP,

 

DASPF

 

Vor fi stabilite responsabilitățile și roluri ale familiei privind implicarea în educația copiilor lor   Surse

locale

cca 200 familii informate și instruite, anual

 

200 familii informate și instruite, anual

 

  ex. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                                                          Elena MORARU TOMA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here