Sarcinile de bază:
1.       Crearea și întreținerea bancii de date privind:
-Întreprinderile de exploatare a rețelelor ediliditare și furnizare a serviciilor comunale,de transportul auto de călători în folos public.
-Acordarea serviciilor comunale și de transportul auto de călători în folos public
2.       Acordarea asistenței metodice și consultative întreprinderilor care se ocupă cu prestarea serviciilor comunale.
3.       Asigurarea pregătirii obiectelor și sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcționarea lor stabilă,inclisiv în perioada de toamnă-iarnă.
4.       Acordarea asistenței în implimentarea yehnologiilor noi în gospodăria comunală,utilizarea eficientă a surselor energetice.
5.       Colaborarea cu autoritățile competente la amenajarea rețelei rutiere și întocmirea sistemului de semnalizare.
6.       Asigurarea îndeplinirii lucrărilor de gazificare ( construirii centralelor termice autonome la gaze naturale.ș.a).

Condiţii de bază
deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice 
Studii: superioare ,de licență sau echivalente,în domeniu

Cunoştinţe:
–        Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
–        Cunoaşterea managementului  de funcţionare a unei autorităţi publice;
–        Cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
–        Cunoştinţe de operare la calculator,în programele Word, Excel, Win Smeta,

Abilităţi: management,de lucru cu informaţia, organizare,  analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, soluţionare  de  probleme, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Alte cerinţe specifice: Experienţa profesională în domeniul  de cel puţin 5 ani.
Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va se va constitui din:
a)       formularul de participare ;
b)      copia buletinului de identitate;
c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d)      copia carnetului de muncă ;
e)       certificatul medical, după caz;
f)       cazierul judiciar
Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 02 mai 2017

Adresa poştală –or. Hînceşti, str.M.Hîncu 126
persoana de contact – D.Ursu, 269-2-25-82
pagina web:www.hincesti.md

1.Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice, biroul 305.

2.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
3.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
         Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
         Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.
         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
         Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
         Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
         Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
         Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
         Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

Alte acte normative
Legea nr.721- XIII din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcții.
Legea nr.835- XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanizmului și amenajarea teritoriului.
Legea Drumurilor nr.509 din 22 iunie 1995.
Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23 mai 1996 cu privire la recepțiea construcțiilor și instalațiilor aferente.
Hotărîrea Guvernului nr.490 din 17 iulie 1995 privind aprobarea concepției actualizării sistemului național de documente normative în construcții.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here