Moştenirea de către stat a unui patrimoniu succesoral vacant

A. Reglementări legislative şi normative.
1. Statul are dreptul la moştenirea patrimoniului succesoral vacant. Acest fapt este dezvăluit în alin.(2) art.1433 din Codul Civil (CC). Prevederile în cauză sunt expuse astfel: “(2) Statul dispune de capacitate succesorală testamentară, precum şi de capacitate succesorală asupra unui patrimoniu succesoral vacant.”.
2. Patrimoniul succesoral poate trece în proprietatea statului numai dacă este vacant. Înregistrarea dreptului statului asupra patrimoniului succesoral vacant se face prin eliberarea unui certificat de succesiune vacantă. Normele privind reglementarea acestor procese sunt expuse în cele trei aliniate ale art.1515, CC.
“(1) Patrimoniul succesoral trece în proprietatea statului în baza dreptului de moştenire asupra unui patrimoniu vacant dacă nu există nici succesori testamentari, nici legali sau dacă nici unul din succesori nu a acceptat succesiunea, sau dacă toţi succesorii sînt privaţi de dreptul la succesiune.
(2) Statul intră în posesiunea patrimoniului succesoral prin eliberarea unui certificat de succesiune vacantă.
(3) Ordinea moştenirii şi evidenţa patrimoniului succesoral vacant, precum şi transmiterea acestuia în proprietatea statului, se stabilesc prin lege.”

3. Constatarea faptului că succesiunea este vacantă o face notarul, la cererea reprezentantului statului (Inspectoratul fiscal de stat teritorial). După expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii (şase luni de la deschiderea ei) acesta eliberează certificatul de succesiune vacantă (art. 1517 şi 1559 CC).
“art. 1517. Termenul de acceptare a succesiunii
Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei.
art.1559. Eliberarea certificatului de succesiune vacantă
În cazul în care nu există nici succesori testamentari, nici succesori legali, notarul constată, la cererea reprezentantului statului, că succesiunea este vacantă şi eliberează certificatul de succesiune vacantă după expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii.”

4. Notarul, primeşte de la reprezentantul organului de stat informaţia despre decesul persoanei şi în temeiul declaraţiei scrise a acestuia deschide procedura de moştenire a patrimoniului succesoral vacant (art.55 din Legea nr.1453/2002 cu privire la notariat).
“art.55. Deschiderea procedurii succesorale
(1) Notarul, primind informaţia despre decesul persoanei, deschide procedura succesorală în baza declaraţiei scrise:
a) a moştenitorilor legali, moştenitorilor testamentari ori a mandatarilor lor legali de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea;
b) a reprezentanţilor organelor de stat;
c) a creditorilor defunctului.”
5. Notarul de la locul deschiderii succesiunii încheie procedura succesorală prin eliberarea certificatului de moştenitor. În cazul în care masa succesorală revine statului certificatul de moştenitor se eliberează organului financiar respectiv, adică IFS al r-nului Hînceşti (art.64 din Legea nr.1453/2002 cu privire la notariat).
“art.64. Modul de eliberare a certificatului de moştenitor
(1) Certificatul de moştenitor se eliberează de notar moştenitorilor sau statului la locul deschiderii succesiunii în termenul stabilit de legislaţia civilă.
(6) În cazul în care masa succesorală trece cu drept de succesiune în favoarea statului, certificatul de moştenitor se eliberează organului financiar respectiv.

6. Notarul eliberează certificatul de moştenitor după verificarea faptului decesului celui care a lăsat moştenirea, timpului şi locului deschiderii succesiunii, existenţei testamentului, compunerii masei succesorale şi costului ei. Documentele justificative se prezintă de moştenitori, adică de IFS (art.65 din Legea nr.1453/ 2002 cu privire la notariat).
“art.65. Condiţii pentru eliberarea certificatului
de moştenitor legal sau testamentar
(1) La eliberarea certificatului de moştenitor legal sau testamentar, notarul verifică faptul decesului celui care a lăsat moştenirea, timpul şi locul deschiderii succesiunii, raporturile de rudenie, existenţa testamentului, compunerea masei succesorale şi costul ei. Documentele justificative vor fi prezentate de moştenitori.”

7. După eliberare IFS a certificatului de moştenitor asupra succesiunii vacante notarul expediază acestuia lista bunurilor respective semnată de notar, informaţia despre martorii asistenţi şi persoanele interesate (pct.8 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor aprobat prin HG nr.972/2001, mai departe, Regulamentul).
“8. În cazul trecerii bunurilor în proprietatea statului conform dreptului succesoral, notariatul expediază la inspectoratul fiscal de stat, care a intrat în posesia certificatului de moştenitor, lista bunurilor respective semnată de notar, martorii asistenţi şi persoanele interesate (dacă aceştia au luat parte la întocmirea listei).
După primirea certificatului de moştenitor şi listei bunurilor respective, reprezentantul inspectoratului fiscal de stat în prezenţa unei persoane responsabile de la regia locativă, iar în localităţile rurale – de la autorităţile administraţiei publice locale – verifică disponibilul de bunuri succesorale în spaţiile în care se păstrează acestea şi le preia la evidenţă de la custode, făcînd menţiunile corespunzătoare în lista bunurilor.”

8. IFS transmite cu titlu gratuit autorităţilor administraţiei publice de nivelul I bunurile imobile trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi cele declarate fără stăpîn (pct.48 din Regulamentul aprobat prin HG nr.972/2001).
“48. Bunurile menţionate în punctul 1 al prezentului Regulament sînt transmise cu titlu gratuit de către inspectoratele fiscale de stat după cum urmează:
construcţiile (inclusiv locuinţele şi anexele acestora) care intră în proprietatea statului – autorităţilor publice locale;
terenurile proprietate privată şi terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietate privată şi trecute în posesia statului în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpîn sau confiscate, se predau cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale în administrarea căreia se află aceste terenuri.”

B. Acţiunile concrete pentru dobîndirea dreptului de proprietate de către AAPL asupra bunurilor imobile trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi cele declarate fără stăpîn.

a) Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, ca autorităţi publice interesate, prezintă Inspectoratului fiscal de stat pe raionul Hînceşti (în continuare IFS) lista proprietarilor bunurile imobile (terenuri şi construcţii) decedaţi, care nu au succesori (testamentari sau legali), sau succesorii nu au acceptat succesiunea, sau aceştea sunt privaţi de dreptul la succesiune şi lista bunurilor imobile fără stăpîn. Potrivit pct.75 din Regulament, în scopul exercitării atribuţiilor privind constatarea şi evidenţa bunurilor specificate în prezentul Regulament inspectoratele fiscale fac anual controale.

b) IFS iniţiază, printr-o declaraţie în scris înaintată unuia din notarii care deservesc teritoriul pe care defunctul a avut ultimul domiciliu, deschiderea procedurii succesorale (lit.b) alin.(1) art.55 din Legea nr.1453/2002 cu privire la notariat). În cazul bunurilor fără stăpîn, IFS mai întîi le ia la evidenţă, iar după expirarea unui an de zile de la luarea la evidenţă – solicită instanţei de judecată să le treacă în proprietatea statului.

c) Notarul care a deschis la cererea IFS procedura succesorală realizează măsurile de constatare că succesiunea este vacantă şi după expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii eliberează organului financiar respectiv (IFS) certificatul de succesiune vacantă, adică certificatul de moştenitor (art.1559 din Codul civil, alin.(1) şi (7) art.64 din Legea nr.1453/2002). În cazul bunurilor fără stăpîn, în baza probelor acumulate de IFS instanţa de judecată pronunţă hotărîrea corespunzătoare (pct.64 din Regulamentul).

d) IFS transmite cu titlu gratuit bunurile imobile intrate în proprietatea statului (terenurile şi construcţiile) autorităţilor administraţiei publice locale în administrarea căreia se află aceste bunuri imobile (pct.48 din Hotărîrea Guvernului nr.972/2001).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here