Consiliul Raional Hîncești

Direcția Agricultură și Alimentație Hîncești

mun. Hîncești, str. M. Hîncu 123, etaj 4

                        Anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:

1. Denumirea funcției publice vacante: Specialist principal în problemele planificării și dezvoltării producției animaliere.

a) Scopul general al funcției:

            Asigurarea implementării strategiilor și politicilor de dezvoltare a sectorului zootehnic al MAIA, programului de activitate a Direcției în corespundere cu împuternicirile oferite de Șeful Direcției și contribuirea la eficientizarea activității privind problemele planificării și dezvoltării producției animaliere.

b) Sarcinile de bază ale funcției:

–  Elaborează programele de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic, instrucțiunile și regulamentele de serviciu.

– Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice și ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare și distribuire a produselor animaliere proaspete și prelucrate.

– Monitorizează starea social-economică și ecologică a agenților economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării și comercializării produselor animaliere și a factorilor de producție.

– Asigură respectarea în teritoriu a cerințelor tehnologice la creșterea și prelucrarea producției animaliere.

– Contribuie la elaborarea sintezelor și prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale și anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului.

– Asigură aplicarea realizărilor științei zootehnice naționale și internaționale în sectorul zootehnic al raionului întru sporirea competitivității producției animaliere.

– Coordonează în fiecare localitate reproducția animalelor cu deschiderea  punctelor de însămînțare artificială a animalelor și de tratare a maladiilor la animale.

– Contribuie la asigurarea agenților economici cu animale de prăsilă și material reproductiv.

– Conlucrează cu specialiștii din alte domenii în problemele producerii nutrețurilor.

c) Condițiile de participare la concurs:

– deține cetățenia Republicii Moldova;

– posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru executarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;

– are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

– în ultimii 3 ani, nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică conform art.64 alin (1) lit.a) și b) din Legea nr.158 din 04.07.2008;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

– nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complimentară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care sa dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

–       cunoașterea legislației în domeniu;

–       cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;

–       cunoștințe de operare la calculator cu programele: Word, Excel.

Studii: Superioare de licenţă sau echivalente în agricultură, științe administrative, juridice.

Experiență profesională: minim un an experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniu; planificarea și dezvoltarea producției animaliere; cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului ( Excel, Word, Power Point).

Abilități: Organizare, analiză și sinteză, argumentare, instruire, motivare, consultare, soluționare de probleme, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini / comportament:

spirit de inițiativă, diplomație, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență de efort şi stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

2. Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical;

f) cazierul judiciar;

g) CV+foto.

*Notă : Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

3. Bibliografia concursului:

1.      Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

2.      Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;

3.      Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

4.      Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

5.      Legea nr.82/2017 a integrității;

6.      Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;

7.   Legea nr. 213 din 21.07.2022 cu privire la zootehnie;

8.   Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.

9.   Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.

Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă cu documentele originale.

Data limită pentru prezentarea documentelor – 20 zile de la data publicării anunțului, pe pagina WEB a Consiliului raional.

Actele pot fi prezentate la adresa: Direcția Agricultură și Alimentație Hînceşti, mun. Hînceşti. str.M.Hîncu nr.123, et.4.

Informații suplimentare: Tel.(269)23141; (269)22056.

Comisia de concurs

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here