PLANUL DE ACŢIUNI

al Direcţiei Generale Finanţe privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hînceşti pentru anii 2018-2020

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs/

rezultat

Termen de realizare Responsabil
1 2 3 4 5
Obiectivul nr. 1: Asigurarea  stabilităţii  bugetului  raional, crearea unui cadru bugetar şi neadmiterea deficitului bugetar
1.1 Implementarea şi monitorizarea respectării politicii bugetar-fiscală,organizarea şi asigurarea elaborării şi aprobării  bugetelor raionale pentru anii 2019-2020. 1.1.1 Estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor bugetului raional, în baza datelor operative privind încasarea veniturilor la buget. Procentul executării Pe parcursul anilor 2019-2020 Şeful Direcţiei Generale Finanţe şi specialiştii în domeniu
1.1.2 Estimarea veridică şi economic argumentată a cheltuielilor bugetului raional, în baza  politicii statului în domeniul cheltuielilor bugetare. Procentul executării Pe parcursul anilor 2019-2020 Şeful Direcţiei Generale Finanţe şi specialiştii în domeniu
1.1.3  Petrecerea seminarelor cu ordonatorii de buget de nivelul I și II , cu alți factori de decizie, la compartimentul  respectării politicii bugetar-fiscală. Nr.seminare, nr.participanţilor Pe parcursul anilor 2019-2020 Şeful Direcţiei Generale Finanţe şi specialiştii în domeniu
1.2 Controlul, generalizarea datelor  referitor la proiectele de buget pe anii 2019-2020. 1.2.1. Elaborarea proiectelor bugetelor raionale pe anii 2019-2020 şi estimările pentru anii 2020 – 2021 Termenul stabilit de Ministerul Finanțelor Pe parcursul anilor 2019-2020 Şeful Direcţiei Finanţe şi specialiştii în domeniu
Obiectivul nr. 2      Monitorizarea  şi analiza executării bugetului raionului, inclusiv raional  la compartimentul venituri şi cheltuieli

 

2.1 Propuneri de ameliorare a sistemului financiar-economic pe raion,propuneri de optimizare a cheltuielilor bugetare. 2.1.1 Verificarea minuţioasă a respectării limitelor de cheltuieli, mai cu seamă legate de regimul termoenergetic şi alte servicii, efectuate de către primării, direcţii, secţii şi servicii din subordinea Consiliului raional. Procentul executării Pe parcursul anilor 2019-2020 Şeful Direcţiei Generale Finanţe şi specialiştii în domeniu
Obiectivul nr. 3      Asigurarea disciplinei, echităţii transparenţei, onestităţii în repartizarea finanţelor publice.
3.1 Perfecţionarea procesului de gestionare a mijloacelor bugetare şi a procesului de raportare prin sistemul trezorerial 3.1.1 Propmovarea conceptului de bugetare în baza programelor informaţionale Nr.documente trecute prin sistemul trezorerial Pe parcursul anilor 2019-2020 Şeful Direcţiei Finanţe şi specialiştii în domeniu
  3.1.2 Analiza deciziilor comisiei speciale,verificarea  restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legislaţia  în vigoare Nr.deciziilor,.nr.de persoane beneficiare de  compensaţii Pe parcursul anilor 2019-2020 Şeful Direcţiei Generale Finanţe şi specialiştii în domeniu
3.2 Asigurarea reglementării îmbunătăţirii şi realizării procesului de acordare a îndemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni. 3.2.1 Analiza  încadrării în limita prevederilor legale a beneficiarilor incluşi în lista cetăţenilor cărora li se stabilesc îndemnizaţii unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi . Nr.persoane beneficiare,

nr.decizii elaborate

Pe parcursul anilor 2019-2020 Şeful Direcţiei Generale Finanţe şi specialiştii în domeniu

 

  Specialist principal pe probleme juridice                                                              Valeriu Iuteş

 Șef Secție rapoarte şi analiză, contabil șef                                                      Valentina Arnăutu          

Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

OBIECTIVE

STRATEGICE

PROGRAME PROIECTE RESPONSABILI

DE

IMPLEMENTARE

CALENDAR ORIENTATIV SURSA POTENȚIALA DE FINANTARE
O.l. Remedierea performanţelor manageriale ale APL P.l.l. Program de formare a reprezentanţilor APL în domeniul planificării 1.1.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul managementului strategic şi a managementului prin obiective Consiliul Raional 2019-2020          Bugetul local
Pr.1.1.2. Organizarea deplasărilor  Bugetul  local
în vederea schimbului de Consiliul Raional 2019-2020
experienţă
P.1.2. Program de dezvoltare a cunoştinţelor personalului din administraţia publică în atragerea fondurilor, inclusiv în scrierea proiectelor Pr.1.2.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul managementului proiectelor şi fund-rising Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local, UNDP
P.1.3. Program de formare a personalului în domeniul tehnologiilor informaţionale Pr.1.3.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale, în special cursuri de Microsoft Office şi utilizare PC Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local

Planul actualizat al obiectivelor, programelor și proiectelor stipulate în Strategia de dezvoltate socio-economică a raionului Hîncești pentru perioada 2018-2020

 

O.2. Implicarea comunităţii  în procesul de guvernare locală P.2.1. Crearea grupurilor de acţiune locală (LAG) Pr.2.1.1. Proiect de iniţiere a grupurilor de acţiune locală:

c)              Configurarea structurală şi funcţională a LAG

d)              Sesiune de pregătire şi specializare a membrilor LAG

Consiliul Raional, APL de nivelul I şi II 2019-2020 Bugetul local, FNDR
P.2.2. Program de îmbunătăţire a mecanismelor de consultare publică Pr.2.2.1. Realizarea unui ghid informativ şi derularea campaniei de informare cu privire la metodele de consultare publică şi bunele practici de urmat Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local
P.2.3. Asigurarea transparenţei activităţii APL Pr. 2.3.1. Instruire privind pregătirea APL de nivel I şi II în realizarea rapoartelor de activitate Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local
Pr.2.3.2. Proiect de dezvoltare a postului de radio local Primăria 2019-2020 Bugetul local

 

Dionis Ursu, Șef  Secția  Administrație  Publică, Probleme de Secretariat și Protocol                                                                         

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră

 

 Planul de Acțiuni pentru perioada 2019-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești  2013-2020

 

O.3. Revigorarea

industriei

P.3.1. Susţinerea agenţilor economici prin oferirea suportului logistic şi informaţional Pr.3.1.1. Crearea şi dezvoltarea unor baze de date privind ofertele sau solicitările agenţilor economici din raion, din ţară şi de peste hotarele republicii, şi oferirea accesului liber la aceste date a tuturor persoanelor interesate Consiliul Raional    2019-2020 Bugetul local

 

 

P.3.2. Sporirea mobilităţii forţei de muncă în interiorul raionului P.3.2.1. Revitalizarea curselor de autobuze/maxi-taxi între localităţile raionului Consiliul Raional, Ministerul Transportului 2019-2020 Fondul rutier,

Agenţi economici

P.3.3. Crearea brandurilor locale pentru anumite produse Pr.3.3.1. Proiect de identificare şi mapare a produselor/brand Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local,

UNDP, MEC

P.3.4. îmbunătăţirea infrastructurii de procesare a producţiei agroindustriale Pr. 3.4.1. Proiect de extindere spaţiilor de procesare a producţiei agroindustriale Consiliul Raional, Agenţi economici 2019-2020 USAID (CEED II)
P.4.1. Inventarierea patrimoniului de care dispune APL de nivel I şi II, în vederea identificării rezervelor pentru susţinerea procesului investiţional P.4.1.1. Proiect de inventariere a patrimoniului de care dispune APL Consiliul Raional, APL nivel I 2019-2020 Bugetul local
O.4.Impulsionarea activităţii  investiţionale P.4.2. Utilizarea patrimoniului ce aparţine APL în susţinerea activităţii economice Pr.4.2.1.Crearea mecanismelor de revigorare şi atractivitate a formelor PPP Consiliul Raional, MEC 2019-2020 Bugetul local
P.4.3. Promovarea imaginii investiţionale a raionului Hînceşti Pr.4.3.1. Desfăşurarea campaniilor de informare a potenţialilor investitori privind climatul investiţional al raionului Consiliul Raional 2019-2020 MIEPO, Bugetul local
Pr.4.3.2. Elaborarea şi diseminarea unui ghid al oportunităţilor investiţionale în raion Consiliul Raional 2019-2020 MIEPO, Bugetul local

 

O.5. Dezvoltarea antreprenoriatului, creşterea productivităţii şi capacităţii competitive a întreprinderilor P.5.1. Stimularea programelor de instruire antreprenorială şi profesională, promovarea culturii antreprenoriale. Pr.5.1.1. Organizarea instruirii tinerilor (în şcoli, colegii, licee) în vederea obţinerii competenţelor de lansare şi desfăşurare a propriei afaceri, (inclusiv formarea preliminară a profesorilor). Consiliul Raional, Direcţia Învăţămînt; instituţiile de învăţămînt 2019-2020 ODIMM
Pr.5.1.2, îmbunătăţirea formării antreprenorilor locali (cu accent pe antreprenorii potenţiali, tineri, începători şi femei) Consiliul Raional, Ministerul Educaţiei, ODIMM, CCI 2019-2020 Bugetul local,

Bugetul de Stat,

ODIMM

Pr.5.1.3, Proiecte de promovare a istoriilor de afaceri de succes din raion (invitarea în şcoli şi şcoli profesionale a antreprenorilor de succes; promovarea în mass- media) Consiliul Raional, Ministerul Educaţiei, ODIMM, CCI 2019-2020 Bugetul local,

 

Pr.5.1.4. Racordarea sistemului de învăţământ profesional şi de reciclare a cadrelor raionului cu nevoile mediului de afaceri (crearea şi întreţinerea unei baze de date electronice a cererii şi ofertei pe piaţa forţei de muncă, monitorizarea necesităţilor întreprinderilor în anumite specialităţi şi calificări, actualizarea listei de specialităţi în şcolile profesionale din raion) Consiliul Raional, Ministerul Educaţiei, ODIMM, CCI 2019-2020 Bugetul local, Bugetul de Stat, ODIMM

 

 

Pr.5.1.5. Organizarea instruirii antreprenorilor (în elaborarea planurilor de afaceri şi a proiectelor investiţionale, privind procedura de obţinere a creditelor, alegerea celor mai optime condiţii de investire) Consiliul Raional, Ministerul Educaţiei, ODIMM, CCI 2019-2020 Bugetul local, Bugetul de Stat, ODIMM,

 

 

P.5.2. Revigorarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor, inclusiv destinate pentru facilitarea accesului ÎMM la sursele de finanţare şi informare. Pr.5.2.1. Iniţiative de informare a IMM-urilor privind principalele probleme ale mediului de afaceri:

c)        Instituirea unei unităţi de informare a ÎMM privind mediul de afaceri: Crearea unei baze de date privind mediul de afaceri a raionului Hînceşti şi oportunităţile existente

Consiliul Raional, ODIMM, prestatori de servicii de consultanţă 2019-2020 Bugetul local, ODIMM

 

Pr.5.2.2. Susţinerea activităţii celor mai bune instituţii, care oferă suport antreprenorilor pe teritoriul raionului – informare, consultanţă, logistică, marketing, cercetări Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local

 

Pr.5.2.3. Crearea şi organizarea instituţională, promovarea incubatoarelor de afaceri pentru susţinerea tinerilor Consiliul Raioinal 2019-2020 Bugetul local, agenţi economici

 

P.5.3. Dezvoltarea cooperării şi integrării întreprinderilor, prin asocierea lor în cooperative, clustere, holdinguri, alte forme de asociere a mediului de afaceri Pr.5.3.1. Crearea condiţiilor pentru cooperarea şi integrarea întreprinderilor în formă de cooperative, clustere, holdinguri, etc. {promovarea necesităţii de cooperare pentru creşterea potenţialului mediului de afaceri; oferirea platformei pentru întruniri) MEC, Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local, surse externe
Pr.5.3.2. Proiect de susţinere a iniţiativelor întreprinderilor, interesate în cooperarea în formă de clustere şi holdinguei

(instruirea viitorilor manageri, suport în elaborarea documentelor constitutive şi a celor interne ale activităţii clusterelor/holdingurilor, asistenţă în organizarea activităţii lor la etapa iniţială)

MEC, Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local,

Bugetul de Stat,

ODIMM,

P.5.4. Consolidarea dialogului dintre antreprenori şi organele de administrare publică la toate nivelele Pr.5.4.1. Organizarea instruirii reprezentanţilor OAP şi ai mediului de afaceri privind competenţele de organizare şi realizare a dialogului Consiliul Raional, oamenii de afaceri 2019-2020 Bugetul local,

Bugetul de Stat

 

 

Pr.5.4.2. Susţinerea creării şi consolidării asociaţiilor de afaceri, consolidarea lor:

b)    Promovarea necesităţii de consolidare a mediului de afaceri pentru parteneriatul cu autorităţile şi lobby-ul intereselor mediului de faceri

Consiliul

Raional,

oamenii

de afaceri

2019-2020 Bugetul local, Bugetul de Stat
Pr.5.4.3. Elaborarea mecanismului de implicare a antreprenorilor în procesul de examinare şi adoptare a deciziilor, referitor la mediul de afaceri la toate nivelele de administrare: b) Crearea de Consilii a mediului de afaceri pe lângă OAP Consiliul

Raional,

oamenii

de afaceri

2019-2020 Bugetul local,Bugetul de Stat
Pr.5.4.4. Monitorizarea mediului de afaceri în raion  (elaborarea şi aprobarea metodicii de evaluare în cadrul APL a mediului de afaceri din raionul înceşti Consiliul

Raional,

Oamenii

de afaceri

2019-2020 Bugetul local,Bugetul de Stat
P.5.5. Dezvoltarea

cooperării

transfrontaliere

Pr.5.5.1. Organizarea instruirii antreprenorilor, orientaţi asupra cooperării transfrontaliere (privind beneficiile şi riscurile acestei cooperări, căutarea partenerilor străini, legislaţia şi piaţa României în diverse domenii) Consiliul

Raional,

MEC

2019-2020 Bugetul local,Bugetul de Stat
Pr.5.5.2. Efectuarea studiilor de marketing a pieţei din România pe principalele grupe de bunuri, care prezintă interes strategic pentru raion Consiliul Raional, MEC, Agenţiile de Dezvoltare din România 2019-2020 Bugetul local, bugetul de Stat,

agenţi economici

Pr.5.5.3. Iniţierea şi susţinerea din partea APL a activităţii instituţiei sau a proiectului, orientat nemijlocit asupra cooperării transfrontaliere a mediului de afaceri Consiliul Raional, MEC, Agenţiile de Dezvoltare din România 2019-2020 Bugetul local,

bugetul de Stat

Pr.5.5.4.De rularea unei campanii de încurajare a comerţului transfrontalier Consiliul Raional, MEC, Agenţiile de Dezvoltare 2019-2020 Bugetul local,

bugetul de Stat

 

Elena Nichifor, Șef Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră                                                                                                                                      

 

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie

Planul de Acțiuni pentru perioada 2019-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hâncești  2013-2020

 

OBIECTIVE STRATEGICE PROGRAME PROIECTE RESPONSABILI CALENDAR ORIENTATIV DE IMPLEMENTARE SURSA POTENŢIALĂ DE FINANŢARE
O.6. SporireacompetitivităţiisectoruluiagricolînraionuluiHînceşti P.6.1. Programulconsolidăriiterenuriloragricole Pr.6.1.1. Proiect în cadrul Politicii Publice de Consolidare a Terenurilor Agricole a MAIA ConsiliulRaional,

DirecţiaAgricolă

2019-2020 BugetuldeStat
Pr.6.1.2. Crearea unei baze electronice de date, publică şi transparentă, de prezentare a ofertelor de vînzare şi cumpărare terenurilor, arendă, schimb ConsiliulRaional 2019-2020 Bugetullocal
P.6.2. Program de formare a grupurilor de producătoriagricoli Pr.6.2.1. Înfiinţarea unui birou de consiliere, facilitare şi intermediere a asocierilor ConsiliulRaional 2019-2020 Bugetul local, Agenţieconomici
Pr.6.2.2. Proiect de creare a grupurilor de producători agricoli ConsiliulRaional,

ACSA, FNFM, Agroinform

2019-2020 Bugetul de Stat
P.6.3. Susţinereainvestiţiilorpentrumodernizareaexploataţiiloragricole Pr.6.3.1. Proiecte de co-finanţare a investiţiilor ConsiliulRaional, ACSA, FNFM, Agroinform 2019-2020 IFAD, USAID, AIPA
P.6.4. Program de dezvoltare a sistemeloragroalimentare locale înproducţie, comercializareşiprocesare Pr.6.4.1. Proiecte de integrare a întreprinderilor agricole şi de procesare în cadrul unor filiere agro-alimentare ConsiliulRaional, Uniagroprotect, FNFM 2019-2020 Banca Mondială, USAID, Băncile comerciale
Pr.6.4.2. Studiu de zonare a tipurilor de produse din sistemul agroalimentar raional ConsiliulRaional 2019-2020 MAIA, USAID
Pr.6.4.3. Proiect de promovare a avantajelor producţiei, comercializării şi procesării în cadrul unui system agroalimentar integrat ConsiliulRaional

 

 

2019-2020 Bugetul local

 

 

P.6.5. Program de dezvoltare a sectoruluizootehnic Pr.6.5.1. Proiecte de creare a fermelor zootehnice moderne de capacitate medie ConsiliulRaional, ACSA, FNFM, Agroinform 2019-2020 IFAD, Băncile comerciale
P.6.6. Creareaunuicentru logistic regional, modern şifuncţionalpentrudeservireapieţeloragricole din zonele transfrontaliere Pr.6.6.1. Proiect de creare a unui centru logistic regional pentru facilitarea comerţului intern şi extern cu produse agroalimentare Uniagroprotect, FNFM 2019-2020 Banca Mondială, IFAD, BERD
P.6.7. Program de dezvoltare, de susţinereşivalorificare a viticulturiişivinificaţiei Pr.6.7.1. Proiect de restabilire a plantaţiilor viticole şi de creare a plantaţiilor viticole moderne Agenţii economici, AIPA 2019-2020 AIPA, IFAD
P.6.8. Program de restabilireinfrastructurii de irigare a exploataţiiloragricole din valearîului Prut Pr.6.8.1. Proiect de creare a sistemului pentru irigare Agenţii economici, Agenţia Apele Moldovei, Consiliul Raional 2019-2020 AIPA, USAID
Pr.6.8.2. Crearea Asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigare Consiliul Raional 2019-2020 Agenţi economici
P.6.9. Programele de instruireprofesionalăşiantreprenorială a tineriloragricultori Pr.6.9.1. Proiect de învăţământ vocaţional în agricultură şi dezvoltare rurală Consiliul Raional, ACSA 2019-2020 ACED
P.6.10. Program de protejare a culturilorşiplantaţiilor locale Pr.6.10.1. Restabilirea sistemului antigrindină existent Consiliul Raional, MAIA 2019-2020 Bugetul local, MAIA
Pr.6.10.2. Dotarea punctelor de lansare a rachetelor cu echipament tehnologic necesar MAIA, Consiliul Raional 2019-2020 MAIA, Bugetul local, agenţii economici

 

Ion Sîrbu, Șef Direcţia Agricultură şi Alimentaţie  Hînceşti                                                                                             

PLANUL DE ACŢIUNI

al Agenției pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Hîncești privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hînceşti pentru anii 2019-2020

 

P.7.1. Parteneriate cu unităţile de  formare Pr.7.1.1. Crearea unei unităţi specializate de intermediere între instituţiile de formare şi cererea de cadre calificate Consiliul Raional 2019 -2020 Bugetul local
Pr.7.1.2. Proiecte de formare continuă pe arii de specializare, în dependenţă de cererea pentru cadre calificate Consiliul Raional, ANOFM 2019 -2020 Bugetul local, ANOFM
0.7. Sporirea şanselor de  integrare sau reintegrare pe piaţa muncii   Pr.7.2.1. Prestarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă Consiliul Raional, ANOFM 2019 -2020 Bugetul de Stat, Bugetul local
P.7.2. Program de ocupare a forţei de muncă Pr.7.2.2. Organizarea seminarelor informative cu participarea şomerilor şi agenţilor economici în scopul sporirii şanselor de integrare a şomerilor pe piaţa muncii Consiliul Raional, ANOFM 2019 -2020 Bugetul de Stat, Bugetul local
Pr.7.2.3. Organizarea în parteneriat cu mediul de afaceri a tîrgurilor locurilor de muncă Consiliul Raiona, ANOFM 2019 -2020 Bugetul local, ANOFM, agenţi economici

 

Pr.7.2.4. Sporirea accesului la informaţii şi servicii implementate pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile Consiliul Raiona, ANOFM 2019 -2020 Consiliul Raional, Catholic Relief Services/Alianţa pentru Instruire şi Angajare din RM
Pr.7.2.5. Proiect de mobilizare a şomerilor din mediul rural pentru antrenarea acestora în lucrări publice Consiliul Raional, ANOFM 2019 -2020 Bugetul local, ANOFM
P.7.3. Ameliorarea condiţiilor de muncă şi dezvoltarea mecanismelor de motivare a salariaţilor Pr.7.3.1. Proiect de instruire a angajatorilor în domeniul managementului performanţei şi motivării salariale Consiliul Raional, CCI, antreprenori locali 2019 -2020 GIZ, Bugetul

local, antreprenori locali

 

Ciubotaru Vlad,  Șef Agenția Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) Hîncești                                                       

Spitalul raional Hîncești

Planul de Acțiuni pentru perioada 2019-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești  2013-2020

O.9. Remedierea infrastructurii ocrotirii sănătăţii. P.9.1. Creşterea calităţii serviciilor medicale, acordate populaţiei. Pr. 9.1.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii spitalelor:

Reabilitarea infrstructurii spitalului raional din mun. Hîncești:

– reparația capitală a blocului terapeutic;

– reparația capitală a saloanelor și încăperilor auxiliare pentru deschiderea Secției Psihiatrice;

– Reconstrucția Blocului administrativ;

– Implementarea proiectelor de eficiență energetică în cadrul spitalului(asigurarea cu apă caldă);

– construcția secției morfopatologice;

– reparația capitală a spălătoriei;

– reparația bucătăriei spitalului;

 

Ministerul Sănătăţii, CNAM, Consiliul raional Hînceşti, Spitalul raional Hînceşti 2019 -2020 Bugetul de stat, CNAM, Bugetul local, surse externe
P.9.2. Îmbunătăţirea serviciilor sanitaro-igienice ale populaţiei, în special a celei săteşti. Pr.9.2.1. Organizarea campaniei de ameliorare a condiţiilor igienice de trai în mediul rural, în special în şcoli şi instituţiile preşcolare APL nivel I, Instituţii de învăţămînt, Spitale 2019 -2020 Bugetul local

 

P.9.3. Reabilitarea şi dotarea cu echipament a edificiilor medicale din mediul rural Pr.9.3.1. Proiectul privind reabilitarea şi dotarea cu echipamente moderne a instituţiilor de asistenţa medicală primară, în special în zonele rurale.

–          Completarea bazei tehnico-materiale ale Spitalului raional Hîncești:

1.       Formarea unui Centru de Imagistică performant dotat cu tomograful computerizat , Holter-monitor, USG, etc.;

2.       Dotarea Secției de terapie intensivă cu aparat de ventilație artificială și anestezie;

3.       Crearea unui Centru de Reabilitare fiziologică, inclusiv dotarea cu aparataj necesar.

4.       Dotarea spitalului cu echipament necesar pentru implementarea proiectului E-Spital/Fișa electronică a pacientului ;

Consiliul raional CMF MS 2019 -2020 Bugetul de stat, Bugetul local, surse externe
P.10.1. Motivarea şi atragerea medicilor de familie în mediul rural Pr.10.1.1. Proiectul de atragere a medicilor de familie în spaţiile rurale Consiliul raional CMF 2019 -2020 Bugetul de stat, Bugetul local, surse externe
O.IO. Ridicarea accesibilităţii la serviciile medicale P.10.2. Prevenirea apariţiei bolilor frecvente prin educarea şi informarea cetăţenilor privind starea generală de sănătate şi comportamentul adecvat pentru prevenţie Pr.10.2.1. Elaborarea şi realizarea unui ghid informativ de prevenire a incidenţei cu cele mai frecvente boli Consiliul raional CMF SR (Spitalul

Raional) CSP (Centrul Sănătate publică)

2019 -2020 Bugetul de stat, Bugetul local

 

Petru Ciubotar, Director IMSP Spitalul Raional Hîncești                                                             

Direcția asistență socială și protecție a familiei Hîncești

Planul de Acțiuni pentru perioada 2019-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hâncești  2013-2020

# Obiectivul strategic, program Proiect Perioada de realizare Buget Responsabil Note
  P.8.1.Programul de asigurare a securităţii demografice în raionul Hînceşti Pr.8.1.3.Proiect de prevenire a marginalizării vîrstnicilor din viaţa socială prin crearea și dezvoltarea serviciilor sociale 2019-2020  

Bugetul local

Consiliul raional,

DASPF

 
  O.11. Reducerea excluziunii sociale a persoanelor  din păturile vulnerabile ale societăţii   2019-2020      
  P. 11.1. Asigurarea incluziunii

sociale  a persoanelor din păturile  vulnerabile ale  populaţiei

P.11.1.1. Asigurarea funcţionării centrelor de

zi pentru copii, caselor de copii de tip

familial, serviciului Asistenţa parentală profesionistă, precum şi extinderea acestora

2019-2020 Bugetul local Consiliul raional,

DASPF

 
P.11.1.2. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi persoanele aflate în incapacitatea de a se îngriji individual 2019-2020 Bugetul local Consiliul raional,

DASPF

 
P.11.1.3. Implementarea pachetului minim de servicii sociale (aprobat în ședința Guvernului din data de 1 august 2018):

1) Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate;

2) Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii; 3) Serviciul social Asistență personală.

2019-2020 Fondul de susțnere a populației,

Bugetul local

Consiliul raional,

DASPF

 
P. 11.1.4. Asigurarea implementării Strategiei de incluziune  socială a persoanelor cu dizabilităţi conform Planului de acţiuni aprobat 2019-2020 Bugetul local Consiliul raional,

DASPF

 
  P. 11.2. Sporirea nivelului calităţii

serviciilor sociale prestate cetăţenilor raionului

 

 

 

 

P.11.2.1.  Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru persoanele în etate prin dotarea azilului  pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi cu echipamentul necesar 2019-2020 Bugetul local,

surse externe

Consiliul raional

 

 
P.11.2.2.  Asigurarea instruirii iniţiale şi continue a angajaţilor Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei 2019-2020 Bugetul local DASPF  
  P.11.3. Ameliorarea accesului

persoanelor din păturile vulnerabile la viaţa socială a raionului

P.11.3.1. Asigurarea accesibilităţii a persoanelor cu dizabilităţi prin adaptarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale 2019-2020 Bugetul local Consiliul raional

 

 

 

Tamara CĂLUGĂRU,  Şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei Hînceşti                                                                      

 

Secția Construcții, gospodărie comunală și drumuri

 Planul de Acțiuni pentru perioada 2019-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești  2013-2020

O.9. Remedierea infrastructurii ocrotirii sănătăţii. P.9.1. Creşterea calităţii serviciilor medicale, acordate populaţiei. Pr. 9.1.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii spitalelor:

·  Reabilitarea infrastructurii spitalului raional din mun. Hîncești:

– reparația capitală a blocului terapeutic;

– reparația capitală a saloanelor și încăperilor auxiliare pentru deschiderea Secției Psihiatrice;

– Reconstrucția Blocului administrativ;

– Implementarea proiectelor de eficiență energetică în cadrul spitalului(asigurarea cu apă caldă);

– construcția secției morfopatologice;

– reparația capitală a spălătoriei;

– reparația bucătăriei spitalului;

·  Reparația capitală a Oficiului medicilor de familie din s. Voinescu

Ministerul Sănătăţii, CNAM, Consiliul raional Hînceşti, Spitalul raional Hînceşti 2019 -2020 Bugetul de stat, CNAM, Bugetul local, surse externe

 

0.12. Dezvoltarea infrastructurii de sustenabilitate a mediului ambiant şi serviciului de salubrizare P.12.1. Crearea/Reorganizarea serviciului de salubrizare şi gestionare a deşeurilor Pr.12.1.1. Crearea serviciului de salubrizare în localităţi APL nivel I 2019-2020 Fondul Ecologic Naţional

 

Pr. 12.1.2. Elaborarea regulamentelor cu privire la funcţionarea serviciului de colectare a deşeurilor în raionul Hînceşti Consiliul Raional, Serviciul Salubrizare 2019-2020 Bugetele  locale
Pr. 12.1.3. Proiect de efectuare a analizei compoziţiei morfologice a deşeurilor APL nivel I 2019-2020 Fondul Ecologic Naţional
Pr.12.1.4. Realizarea planului local de gestionare a deşeurilor (anual) Serviciul de Salubrizare 2019-2020
P.12.2. Lichidarea gunoiştilor neautorizate Pr.12.2.1. Proiect de lichidare a gunoiştilor neautorizate prin recultivarea terenurilor şi evacuare a deşeurilor Serviciul de Salubrizare 2019-2020 Bugetele  locale
Pr.12.2.2. Proiect de amenajare a gunoiştilor autorizate Serviciul Salubrizare 2019-2020 Bugetele  locale
P.12.3. Modernizarea rampelor de depozitare a deşeurilor menajere solide Pr. 12.3.1. Proiect de construcţii şi instalaţii a rampelor de depozitare a deşeurilor Serviciul de Salubrizare 2019-2020 Fondul Ecologic naţional, Agenţia de Dezvoltare Regională, GIZ Bugetele  locale

 

 

P.12.4. Campanie de informare a populaţiei despre colectarea selectivă a deşeurilor Pr.12.4.1. Organizarea campaniilor de informare a publicului, în localităţile care vor fi dotate cu rampe, cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor Primăria, Serviciul de Salubrizare 2019-2020 Bugetele  locale
Pr.12.4.2. Concurs între instituţii de colectare a maculaturii (anual) Primăriile 2019-2020 Bugetele  locale
P.12.5. Program de dotare cu pubele, containere, coşuri de gunoi suplimentare pentru colectarea selectivă a deşeurilor de la populaţie Pr.12.5.1. Proiect de procurare a echipamentului pentru presarea plasticului, hîrtiei, sticlei Serviciul de salubrizare 2019-2020 Potenţiali agenţi economici
Pr.12.5.2. Proiect de procurare a pubelelor, containerelor şi coşurilor de gunoi pentru raionul Hînceşti APL nivel I 2019-2020 Fondul Ecologic naţional, Bugetele  locale
Pr.12.5.3. Proiect investiţional de susţinere a PPP în dezvoltarea afacerilor din domeniul reciclării  deşeurilor

 

Consiliul raional 2019-2020 Bugetele  locale
O.14. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale publice Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii –          LT „Dmitrie Cantemir”, s.Crasnoarmeiscoe-  Lucrări de reparație și utilare a cantinei școlare, etapa II;

–          LT „Universum”
Sărata Galbenă- Lucrări de reparație etapa II;;

–          Crearea Centrului de excelență din domeiul învățămîntului din raionul Hîncești (GM „M.Viteazul” mun.Hîncești);

–          GM Bălceana- Lucrări de reparație capitală,  etapa II;

–          GM Boghiceni- Lucrări de reparație capitală, etapa II;

–          GM Buțeni – Lucrări de reparație capitală, etapa II;

–          GM Călmățui- Lucrări de reparație capitală, etapa II;

–          Gimnaziu grădiniță Cărpineni din s.Cărpineni Lucrări de reparație capitală, etapa II;

–          GM „A.Donici”
Ciuciuleni,  Construcția stației de epurare, etapa II;

–          GM Obileni –  Lucrări de reparație capitală, etapa II;

–          GM Onești –  Lucrări de reparație capitală, etapa II;

–          Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Secăreni –  Lucrări de reparație capitală (termoizolarea blocului de studii), etapa II.

–          Grădinița s. Ciuciuleni –  Lucrări de construcție stașia de epurare și a rețelei de canalizare, etapa II;

–          Grădinița Cioara, Lucrări de reparație capitală, etapa II;

Consiliul raional 2019-2020 Bugetele  locale
0.15. Remedierea infrastructurii tehnico – edilitare P.15.1. Remedierea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă a raionului Pr.15.1.1. Studiu tehnic pentru modernizarea

şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă

ÎM APĂ-CANAL 2019-2020 Bugetul local

 

Pr.15.1.2. Proiect de reparaţie a reţelei de alimentare cu apă potabilă ÎM APĂ-CANAL 2019-2020 Bugetul local, surse externe
Pr.15.1.3. Proiect de extindere a reţelei de alimentare cu apă potabilă ÎM APĂ-CANAL 2019-2020 Bugetul local, FNDR, surse externe
P.15.2. Program de catalogare a surselor de apă disponibile la nivel de raion Pr.15.2.1. Elaborarea şi implementarea sistemelor informatice a bazelor de date pentru gestionarea distribuţiei surselor de apă la nivel de raion. APL nivel I 2019-2020 Bugetul local
P.15.3. Extinderea sistemului centralizat de canalizare Pr.15.3.1. Proiect de extindere a reţelelor de canalizare pentru oraşul Hînceşti şi satele aferente acestuia ÎM APĂ-CANAL 2019-2020 Bugetul local, FNDR, surse externe
P.15.4. Conectarea şi asigurarea instituţiilor sociale (şcoli, spitale) la sistemul de apă şi canalizare Pr.15.4.1. Dotarea cu instrumentarul necesar şi conectarea instituţiilor sociale la sistemul de apă şi canalizare APL nivel I, ÎM APĂ-CANAL 2019-2020 Bugetul local
P.15.5. Extinderea accesului populaţiei la surse de gaz Pr.15.5.1. Proiect pentru construcţia şi instalaţia reţelelor de gaze la nivel de comună. SA „Moldova Gaz”, APL nivel I 2019-2020 Bugetul local, surse private, surse externe
P.15.6. Extinderea reţelelor electrice de iluminat pe căile de acces către zonele rezidenţiale Pr.15.6.1. Proiect de modernizare a reţelelor electrice învechite APL de nivel I, Red Union Fenosa 2019-2020 Red Union Fenosa

 

Pr.15.6.2. Proiect de extindere a reţelelor electrice către zonele rezidenţiale lipsite de acces la reţeaua electrică APL de nivel I, Red Union Fenosa 2019-2020 Red Union Fenosa
0.16. Remedierea infrastructurii de transport P.16.1. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor care unesc centrele educaţionale, precum şi drumurile dintre oraşul Hînceşti şi satele aferente şi interrurale Pr.16.1.1. Studiu de asigurare a unui management eficient al agentului economic pentru modernizarea reţelelor de drum Consiliul

Raional,

2019-2020 Bugetul de stat, Bugetul local, surse externe
Pr.16.1.2. Studiu de fezabilitate pentru construcţia şi dezvoltarea drumurilor locale Consiliul

Raional

2019-2020 Bugetul local
P.16.2. Program de monitorizare şi distributie echilibrată a resurselor din fondul rutier Pr.16.2.1. .Elaborarea planului de monitorizare şi distribuţie eficientă a resurselor din fondul rutier la nivel de raion pe tipuri de necesităţi Consiliul

Raional

2019-2020 Bugetul local
Pr.16.2.2. Instruirea reprezentaţilor APL privind monitorizarea şi distribuţia eficientă a resurselor din fondul rutier la nivel de raion Consiliul

Raional

2019-2020 Bugetul local
Pr. 16.2.3  Întreţinerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea părţii carosabile cu adaosuri de material, întreţinerea terasamentului şi a sistemelor de evacuare a apelor, întreţinerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii, cu spălarea terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecări de teren etc.)

-întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (dezăpezirea, combaterea poleiului).

Consiliul

Raional

2019-2020 Bugetul local
Pr. 16.2.4 Lucrări de reparaţie a  drumurilor  publice  locale, Reconstructia îmbrăcămintei cu asfalt beton :

–          Acces spre Sarata Mereseni

–          s.Sarata Galbena-Valea Florii;

–          R34-Drum de acces spre s.Caracui

–          Ivanovca Cateleni Helesteni

–          Acces spre s.Negrea

–          R33-Drum de acces spre s.Boghiceni

–          Acces spre s.Balceana

–          M1 Acces spre s.Cotul Morii

 

Consiliul

Raional

2019-2020 Bugetul local

 

Pr.17.2.1. Elaborarea studiului privind potenţialul regenerabil de energie existent în raionul Hînceşti Consiliul Raional 2019-2020 Program de cofinanţare a proiectelor de consultanţă în Eficienţa Energetică)
P.17.2. Intensificarea utilizării energiei regenerabile în consumul energetic Pr. 17.2.2. Realizarea unui ghid local privind utilizarea şi necesitatea utilizării surselor alternative de energie Consiliul Raional 2019-2020 TAM-BAS (Program de cofinanţare a proiectelor de consultanţă în Eficienţa Energetică)
Pr. 17.2.3. Cofinanţarea instituţiilor publice pentru izolarea termică şi schimbarea geamurilor Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Consiliul Raional 2019-2020 Proiectul Energie şi Biomasă, MOSEFF, MOREFF
Pr.17.2.4. Proiect investiţional de utilizare a biogazului şi arderea biomasei pentru susţinerea energetică a instituţiilor şcolare Consiliul Raional 2019-2020 TAM-BAS (Program de cofinanţare a proiectelor de consultanţă în Eficienţa Energetică)
P.17.3. Program de reducere a efectelor negative ale activităţii umane asupra mediului Pr.17.3.1. Lansarea concursului privind soluţii şi modalităţi de dezvoltare a proiectelor de protejare a mediului ambiant şi dezvoltare durabilă Consiliul Raional 2019-2020 Bugetele  locale
Pr. 17.3.2. Lansarea concursului cea mai curată şi înverzită comună Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local, Fondul Ecologic
20.Consolidarea capitalului socio-cultural al raionului Hîncești P.20.1. Reabilitarea clădirilor și infrastructurii unităților culturale din orașul Hîncești și satele aferente Pr. 20.1.2. Renovarea instituțiilor de cultură:

–          Construcția sălii polivalente a LT„M. Sadoveanu” , incluisiv servicii de supraveghere tehnică;

–          Renovarea Casei de Cultură raionale Hîncești;

Consiliul Raional 2019-2020 Bugetele  locale, finanțări externe

 

 

Maria Rașcu, Șef Secția Construcții, gospodărie comunală și drumuri                                                                                       

Serviciul Relații Funciare și Cadastru

Planul de Acțiuni pentru perioada 2019-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești  2013-2020

0.18. Extinderea fondului forestier P.18.1. Programul de extindere a fondului silvic, inclusiv a celui privat Pr.l8.1.1.Proiectul de identificare a terenurilor proprietate privată preconizate pentru împădurire Consiliul Raional, APL nivel I 2019-2020 Bugetul local, Bugetul de stat
Pr.18.1.2. Proiectul „împădurirea suprafeţelor nevalorificate în producţia agricolă” Consiliul Raional, APL nivel I 2019-2020 Bugetul local, Fondul Ecologic
O.19. Atragerea investiţiilor şi lansarea afacerilor noi privind extragerea şi prelucrarea zăcămintelor naturale P.19.1. Elaborarea şi implementarea practică a proiectelor (propunerilor) investiţionale privind valorificarea resurselor naturale Pr.19.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate privind valorificarea zăcămintelor naturale ale raionului Hînceşti Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local, agenţi economici
Pr.19.1.2. Elaborarea proiectului investiţional pentru atragerea partenerului privat Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local, Agenţi economici

 

 Victor Rachiu, Șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru                                                                    

Direcția Învățământ Hîncești

Planul de Acțiuni pentru perioada 2019-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești  2013-2020

Obiectiv strategic Indicatori de monitorizare Obiective operaționale (DÎ) Acțiuni
 

 

0.13. Optimizarea structurii contingentului de elevi, preşcolari şi

a corpului didactic

Grupe de preşcolari completate conform normativelor stabilite (% din numărul lor total) Asigurarea accesului tuturor copiilor de 5-7 ani  la educație de calitate.

 

 

 

 

Monitorizarea respectării cerințelor Instrucțiunii cu privire la școlarizarea obligatorie  a copiilor de 5-7 ani.
Edificii preşcolare cu spaţiile complet valorificate (% din numărul lor total) Optimizarea rețelei de instituții de învățământ timpuriu  în corespundere cu numărul de copii , situația demografică și perspectivele de dezvoltare  ale localități. Reorganizarea SP Fârlădeni în ȘPG Fârlădeni.
Clase şcolare completate conform normativelor stabilite (% din numărul lor total) Optimizarea rețelei de instituții de învățământ general în corespundere cu numărul de elevi , situația demografică  și perspectivele de dezvoltare ale localităților . Monitorizarea respectării completării  claselor de elevi în corespundere cu nr. de elevi prevăzut de cerințele Regulamentului –tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar general nivelul I și II.
O.14. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale publice Cadrele didactice care activează în instituțiile de învățământ predau disciplinelle de studii în corespundere cu profilul şi calificarea obținută. (% din numărul lor total) Monitorizarea procesului de dezvoltare continuă a competențelor cadrelor didactice Asigurarea condițiilor de recalificare a cadrelor didactice în dependență de necesitățile instituției.

Realizarea programului de formare continuă.

Şcoli şi licee reorganizate (% din numărul lor total necesar) Fundamentarea şi promovarea conceptului de „Centru educaţional şcoală-grădiniţă”

Diagnosticarea și stabilirea necesităților și posibilităților de  reorganizare  a unor instituții.

Reorganizarea SP Fîrlădeni în ȘPG Fârlădeni, a gimnaziului Călmățui în Complex educațional Gimnaziu-grădiniță Călmățui.
Profesori instruiţi în funcţie de specializare (% din numărul total al pedagogilor) Desfășurarea calitativă a seminarelor raionale cu cadrele didactice în confomitate cu necesitățile stabilite. Organizarea și desfățurarea anuală a 3 seminare de formare cu profesorii la toate disciplinele de studiu.
Contracte încheiate pentru prestarea serviciilor educaţionale de către centrul creat Dezvoltarea și promovarea educației inclusive  în sistemul de învățământ Asigurarea funcționalității regulamentare a CMI.

Monitorizarea activității CMI din instituțiile de învățământ din teritoriu.

Părinţi sau persoane ce îi reprezintă, care au participat la activităţi educaţionale (numărul părinţilor care au participat la activităţi educaţionale /per elev) Elaborarea și implementarea unor mecanisme eficiente de implicare a comunităților și familiilor în soluționarea problemelor educaționale și de asumare a responsabilităților pentru educarea copiilor Elaborarea Planului de acțiuni cu privire la parteneriatul familie-școală.

Monitorizarea implementării  Planului de acțiuni cu privire la Parteneriatul familie-școală..

Nivelul frecvenţei elevilor (%) Diagnosticarea permanentă şi identificarea factorilor care duc la abandonul şcolar Evidenţa zilnică a frecvenţei elevilor în fiecare instituţie de învăţămînt.

Valorificarea lunară a rezultatelor frecvenţei la ședințele operative ale DÎ și la ședințele cu managerii școlari.

Stabilirea cauzelor şi luarea deciziilor în vederea  prevenirii abandonului şcolar

Copii din familiile social vulnerabile cu susţinere financiară/materială (% din numărul copiilor ce au nevoie de susţinere financiară/materială) Identificarea posibilităților  de implicare  a comunității și a familiei în rezolvarea problemelor educaționale. Elaborarea planului de acțiuni  în vederea identificării posibilităților de susținere finaciară /material a copiilor din familiile social vulnerabile.

Identificarea sponsorilor/donatorilor.

Pr. 14.1.1 Organizarea pe lîngă instituţiile educaţionale a centrelor de prestare a serviciilor ce vizează domeniul educaţional, cu implicarea specialiştilor calificaţi Consiliul Raion 2019-2020 Bugetul local, Bugetul de Stat
P.14.1. Atragerea, calificarea şi menţinerea specialiştilor de profil Pr.14.1.2. Elaborarea instrumentelor de motivare a specialiştilor de profil Direcţia Învăţămînt 2019-2020
0.14. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale publice Pr.14.1.3, Cursuri de instruire a specialiştilor în tehnica predării şi în domeniile de profil Ministerul Educaţiei; Direcţia Învăţămînt 2019-2020 Consiliul Raional, UNDP, alţi donatori
P.14.2. Motivarea părinţilor în implicarea lor mai activă în procesul de educaţie a copiilor şi în onorarea obligaţiilor ce le revin în acest domeniu Pr.14.2.1. Proiect de sporire a angajamentului şi implicării părinţilor în formarea

educaţională şi profesională a copiilor

Direcţia Învăţămînt 2019-2020 Bugetul local
P.14.3. Program de susţinere financiară a elevilor din familiile Pr. 14.3.1. Acumularea şi utilizarea resurselor financiare şi materiale în scopul susţinerii educaţiei copiilor din familiile social vulnerabile Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local
social vulnerabile în vederea educării acestora Pr.14.3.2. Elaborarea unei platforme electronice de colectare a fondurilor pentru susţinerea educaţiei elevilor din familiile social vulnerabile Consiliul Raional 2019-2020 Bugetul local

 

Valentina Tonu, Șef Direcției Învățământ Hîncești                                                                                                                                    

Direcția Cultură și Turism Hîncești pentru anii 2019-2020

Planul de Acțiuni pentru perioada 2019-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești  2013-2020

# Obiectivul strategic, program Proiect Perioada de realizare Buget Responsabil Note
1  

20.Consolidarea capitalului socio-cultural al raionului Hîncești

 

 

 

 

 

 

 
2 P.20.1. Reabilitarea clădirilor și infrastructurii unităților culturale din orașul Hîncești și satele aferente Pr. 20.1.2. Renovarea instituțiilor de cultură 2019-2020 Bugetul local

Consiliul raional

APL

Consiliul raional

 
3 P.20.2. Formarea profesională a capitalului uman pentru promovarea patrimoniului cultural-sportiv Pr.20.2.1. Organizarea de cursuri și traininguri pentru specialistii din cadrul APL în domeniul managmentului cultural 2019-2020 DCT Consiliul raional,

DCT

 
Pr.20.2.2.  Proiect de atragere a tinerilor talente în procesul de participare cu APL în vederea promovării capitalului cultural al raionului 2019-2020 Bugetul local

DCT

Consiliul raional,

DCT

 
Pr.20.2. 3Proiectul ,, Organizarea manifestărilor și activităților culturale” 2019-2020 DCT

Bugetul local

DCT

Consiliul raional,

 
Pr.20.2.4 Campanii de conștiintizare și educare a tinerilor privind valorile culturale ale raionului Hîncești 2019-2020 Bugetul local APL

DCT

 

 

4  

 

P.21.1. Dezvoltarea traseelor turistice și a infrastructurii informaționale ale raionului Hîncești (obiecte turistice principale, piețe, artizanat, meșteșuguri, etc.)

Pr. 21.1.1. Crearea portalului informational

privind patrimonial cultural existent.

2019-2020  

Bugetul local

 

DCT CR

 
Pr. 21.1.2. Realizare unei monografii locale

cu obiectele turistice principale, piețe, artizanat, etc.,

Pr. 21.1.3. Elaborarea planului de dezvoltare a traseelor turistice în zona transfrontalieră.
Pr. 21.1.4. Elaborarea proiectului de identificare și dezvoltare a traseului turistic local..
5  

P.21.2. Integrarea traseelor turistice locale în traseele turistice naționale și internaționale

 

Pr. 21.2.2. Elaborarea și implementarea unui program de dezvoltare a turismului rural.

2019-2020 Bugetul local DCT

CR

 
Pr. 21.2.3. Elaborarea și dezvoltarea unui program de dezvoltare a turismului egumenic.
Pr. 21.2.4. Elaborarea și dezvoltarea unui program de dezvoltare a turismului vănătoresc și de pescuit.
6  

P.21.4. Valorificarea potențialului comercial al raionului ca zonă de tranzit

 

Pr. 21.4.1. Elaborarea unui master plan privind oportunitățile comerciale ale raionului Hîncești ca zonă de transit. 2019-2020 Bugetul local DCT

CR

 
2019-2020 Bugetul local DCT

CR

 
Pr. 21.4.2. Crearea unei piețe de comercializare

a produselor meșteșugărești și alte produse caracteristice raionului în zona de tranzit.

2019-2020 Bugetul local DCT

CR

 
7 P.22.1. Creare instrumentelor și metodelor de promovare turistică a raionului Hîncești Pr. 22.1.3. Crearea unor materiale de informare turistică dedicate turiștilor potențiali și distribuția acestora 2019-2020 Bugetul local DCT

CR

 
Pr. 22.1.4. Participarea la tîrguri naționale și internaționale de turism 2019-2020 Bugetul local DCT

CR

 
8  

P.22.2. Îmbunătățirea serviciilor de informare și promovare turistică.

 

Pr. 22.2.1. Instruirea personalului din cadrul APL în domeniul turismului și promovării acestuia 2019-2020 Bugetul local DCT

CR

 
9  

P.22.3. Diversificarea ofertelor turistice.

Pr. 22.3.2. Diversificarea ofertei meșteșugărești raionale 2019-2020 Bugetul local DCT

CR

 

                                              

 Ion Tulbu, șef Direcția Cultură și Turism Hîncești

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here