02.2. Anexă Cheltuielile bugetului raional Hîncești conform clasificatiei functionale și programelor/ subprogramelor pe anul 2017

02.3. Anexă Raport privind executarea bugetului raional conform clasificatiei economice la situatia din 31.12.2017

02.4. Anexă Informație privind analiza executării bugetelor instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din raionul Hîncești , inclusiv – dejunuri calde , la sit.31.12.2017

03 сu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2018 date personale

04 Cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protecţia Copilului aflat în dificultate

05. Cu privire la aprobararea salarizării personalului de conducere a instituţiilor medico-sanitare publice raional

06. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale

07. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social ”Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate.

08. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor si a clădirii fostului Centru Amigo de la Centrul Raional Maternal Pro-Femina la primaria Carpineni

09. Cu privire la comisia pentru identificarea terenurilor degradate, delimitarea lor şi constituirea perimetrelor de ameliorare prin împădurire în com. Crasnoarmeiscoe.

10. Cu privire la propunerea de a supune privatizării Complexul de bunuri proprietate publică a raionului Hîncești situat în com. Sărata-Galbena.

11. Cu privire la demersul SRL „Proex- 2005” despre ajustarea valorii contractului nr. 03 din 28 martie 2014 privind achiziţionarea lucrărilor de construcție a Sălii polivalente la Centrul sportiv multifuncțional din mun. Hîncești (L.T. „M. Sadoveanu”)

12. Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole de primăvară

13. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Bilunarului de salubrizare şi înverzire a localităţilor din raion şi a concursului raional „Cea mai verde, salubră şi amenajată localitate”

13.1 Anexă Componenţa nominală a comisiei raionale pentru organizarea şi desfăşurarea bilunarului de înverzire şi salubrizare a localităţilor şi a concursului raional „Cea mai verde, salubră şi amenajată localitate”.

13.2 Anexă Regulamentul de desfăşurare a Concursului Raional „Cea mai verde, salubră şi amenajată localitate”

13.3 AnexăDevizul de cheltuieli pentru premierea învingătorilor în cadrul Bilunarului de salubrizare şi înverzire a localităţilor din raion şi a concursului raional „Cea mai verde, salubră şi amenajată localitate”

14. Cu privire la aprobarea ÎNŢELEGERE DE COOPERARE între Consiliul Județean Galați (România) şi Consiliul Raional Hînceşti (Republica Moldova)

15. Cu privire la aprobarea realizării și prezentării propunerilor de proiecte în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

16. Cu privire la aprobarea bunului imobil proprietate publică a raionului Hîncești situat în mun. Hînceşti

17. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea “Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020”

17.1 Anexă PLAN DE ACŢIUNI pentru implementarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 pentru autoritățile publice locale de nivelul II conform Hotărîrii Guvernului nr.124 din 02.02.2018 și Legii nr.229 din 23.09.2010

18. Cu privire la examinarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 12 din 05.05.2017 referitor la auditul managementului sistemelor de supraveghere a traficului rutier pe teritoriul raionului Hîncești

18.1. Anexă N o t ă informativă privind auditul conformității administrării sistemelor de supraveghere a traficului rutier pe teritoriul raionului Hîncești

18.2 Anexă Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit de către Consiliul Raional Hîncești în urma misiunii de audit „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier în r-l Hîncești” (Hot.Curții de Conturi nr.12/05.05.2017)

19. Cu privire la unele măsuri de implementare a recomandărilor asupra “Raportului auditului privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional” aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.28 din 22 iunie 2017

20. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe aflate în posesia şi folosinţa Centrului de Sănătate Hînceşti

21. Cu privire la operarea unor completări la decizia Consiliului Raional nr.01/26 din 17.03.2016

22.Cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Raionului Hînceşti”

23. Cu privire la examinarea rezultatelor controlului și Prescripției Inspecției Financiare nr.27-09-12/328 din 13.03.2018 pe perioada de activitate a Aparatului Preşedintelui 01.01.2015-31.12.2017

24. Cu privire la solicitarea finanţării din partea Consiliului Judeţean Prahova (România) pentru susţinerea proiectului ”Reconstrucția secției gereatrie a Spitalului raional Hîncești din s. Nemțeni” și garantarea contribuţiei de către Consiliului raional.

25. Cu privire la aprobarea acordului privind racordarea a SRL „Garma Grup”, a Staţiei de Reglare-Măsurare şi Predare Gaze (SRM) la gazoductul-branşament Hînceşti, km 9,3.

26. Cu privire la unele măsuri de implementare a recomandărilor pe marginea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.49 din 09 octombrie 2017

26.1 Planul de acțiuni în vederea înlăturării deficiențelor și asigurării implimentării recomandărilor auditului indicat în Raportul de audit al conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale

27. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a le semna

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here