Consiliul Raional Hînceşti, Preşedintele raionului Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal (jurist)

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea legalităţii activităţii Preşedintelui Raionului, Aparatului Preşedintelui şi structurilor din subordinea Consiliului raional Hînceşti.

Sarcinile de bază:

1.Asigurarea legalităţii  actelor normative cu caracter local, acordarea consultaţiilor preşedintelui, consilierilor, şi funcţionarilor subdiviziunilor Consiliului Raional;

2.Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor juridice;

3.Avizarea proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi dispoziţiilor preşedintelui, rapoartelor compartimentelor de specialitate, care stau la baza  acestor decizii şi dispoziţii;

4.Reprezentarea Preşedintelui Raionului şi Consiliului raional în instanţele  judiciare ale Republicii Moldova.

5.Reprezentarea Preşedintelui Raionului în relaţiile cu consiliile locale, primării și cetăţeni în limite competenţei sale.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

● deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

● posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

● neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

● lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

● neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice –

Studii: Superioare în domeniul dreptului, de licenţă sau echivalente,

Cunoştinţe:

– Cunoaşterea legislaţiei;

– Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

– Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

– Cunoaşterea unei limbi moderne la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă., de utilizare a calculatorului.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Alte cerinţe specifice: Experienţa profesională în domeniul  de cel puţin 2 ani. Experienţa în administraţie publică va constitui o prioritate.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va se va constitui din:

a) formularul de participare ;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă ;

e) certificatul medical, după caz;

f) cazierul judiciar

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 07 septembrie 2016

Adresa poştală –or. Hînceşti, str.M.Hîncu 126

persoana de contact – D.Ursu, 269-2-25-82

pagina web:www.hincesti.md

1.Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice, biroul 305.

2.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

3.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului:

● Constituţia Republicii Moldova

● Acte normative în domeniul serviciului public

 Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

 Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

 Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

 Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

 Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

Alte acte normative

– Legea nr.155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice.

– Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

– Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

 Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexele respective.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here