Consiliul Raional Hînceşti, Preşedintele raionului Hînceşti anunţă concurs pentru ocupareafuncţiei publice vacante şef Direcţie Economie și Cooperare Trasfrontalieră

 Scopul general al funcţiei: 

Promovarea politicii de stat la nivel raional în domeniul economico-soaial, consolidarea capacităţilor administraţiei publice raionale şi locale, ale comunităţilor din raion în vederea dezvoltării economice durabile.

Sarcinile de bază ale funcţiei:.

1.Asistarea preşedintelui raionului, vicepreşedintelui responsabil de economie şi administraţiei publice locale de nivelul I şi II în problemele economice;

2. Monitorizarea dezvoltării economice la nivel raional;

3.Dirijarea eficientă a activităţii Direcţiei Economie;

4. Elaborarea propunerilor de iniţiere şi asigurarea derulării parteneriatelor publice-private;

5. Colaborarea cu instituţiile care acordă finanţări externe şi interne programelor destinate administraţiei publice locale şi dirijarea/monitorizarea procesului de elaborare a proiecte în colaborare cu celelalte subdiviziuni ale Consiliului raional;

6. Consolidarea relaţiilor transfrontaliere şi interregionale ale raionului.

Condiţiile de participare la concurs: 

● deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

● posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

● neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

● lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

● neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice – 

Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniu economiei, administrației publice.

Cunoştinţe:

Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ aferent activităţii economice;

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice şi a interacţiunii acesteia cu alţi actori sociali din sectorul public şi cel privat;

Cunoaşterea politicilor şi practicilor în domeniul atragerii investiţiilor la nivel naţional, regional şi local;

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel citit/scris/vorbit.

Cunoaştinţe în domeniul managementului şi planificării interne.

Abilităţi:

management,delucru cu informaţia, organizare,  analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, soluţionare  de probleme, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente:

respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Alte cerinţe specifice: Experienţa profesională în domeniul  de cel puţin 3 ani. Experienţa în administraţie publică va constitui o prioritate.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va se va constitui din:

a) formularul de participare ;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă ;

e) certificatul medical, după caz;

f) cazierul judiciar

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –20 septembrie 2016

telefon –269-2-25-82  adresa poştală –or. Hînceşti, str.M.Hîncu 126

persoana de contact – D.Ursu, 269-2-25-82

pagina web:www.hincesti.md

1.Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice, biroul 305.

2.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

3.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 Bibliografia concursului: 

● Constituţia Republicii Moldova

● Acte normative în domeniul serviciului public

 Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală

 Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

 Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

 Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

 Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

 Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

Alte acte normative de specialitate

– Legea nr.81 din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.

– Legea nr.206 din 07.07.2006 cu privind susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.

– Hotărîrea de Guvern nr.1288 din 09.11.2006 cu privire la aprobarea strategiei de artagere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2006-2016.

– Hotărîrea de Guvern nr.685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea stategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii penrtu anii 2012-2020.

– Strategiea de dezvoltare a raionului Hîncești 2013-2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here