Organigrama Aparatului preşedintelui şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Hînceşti

R E G U L A M E N T U L

de organizare şi funcţionare a Aparatului Preşedintelui Raionului Hînceşti

C U P R I N S:
Dispoziţii generale
Capitolul 1. Atribuţiile Preşedintelui Raionului, vicepreşedinţilor şi a Aparatului Preşedintelui Raionului
Capitolul 2. Protecţia, igiena şi securitatea în muncă a salariaţilor.
Capitolul 3. Selectarea şi încadrarea în muncă a salariaţilor. Salarizarea. Timpul de muncă,
timpul de odihnă.
Capitolul 4. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor.
Capitolul 5. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale
salariaţilor.
Capitolul 6. Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii.
Capitolul 7. Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile.
Capitolul 8. Reguli referitoare la procedura disciplinară.
Capitolul 9. Dispoziţii finale.

Di s p o z i ţ i i  g e n e r a l e:

Munca şi protecţia socială a muncii constituie drepturi consfinţite prin Constituţia Republicii Moldova. Astfel dispoziţiile constituţionale (art.43) prevăd “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.”
Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de lucru al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămânal, concediu de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.
Constituţia interzice munca forţată şi consacră dreptul la grevă al salariaţilor pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.
Conform Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală ”Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit”.
Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin autorităţilor locale.
Prin prezentul Regulament specificăm sensul urmatoarelor noţiuni:
1. Aparatul Preşedintelui Raionului este structură funcţională care asistă Preşedintele Raionului în exercitarea atribuţiilor sale legale.
2. Salariat este persoana fizică cu care Preşedintele Raionului a încheiat un contract individual de muncă sau raport de serviciu, persoană căreia i s-au stabilit, prin fişa postului, atribuţii şi responsabilitaţi în vederea realizarii sarcinilor de serviciu ce revin compartimentului de muncă din care face parte.
3. Locul de muncă este locul/spaţiul în care salariaţii îşi desfăşoară activitatea, potrivit sarcinilor de serviciu ce le revin.
4. Preşedintele Raionului Hînceşti este autoritatea executivă a Consiliului Raional, având calitatea de angajator, conform Codului Muncii.

detalii accesati…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here