Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră din cadrul Consiliului raional Hîncești își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de funcționare, actele normative în vigoare, Legea administrației publice locale nr. 436 – XVI din 28.12.2006 și în baza deciziilor Consiliului raional, dar și a Planului de activitate al direcției.

În componența Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră funcționează 2 servicii:

 1. Serviciul strategii, prognoze, parteneriat și mediu de afaceri (activează șeful serviciului, specialist principal-concediu de maternitate)
 2. Serviciul cooperare transfrontalieră şi promovarea investiţiilor (șeful serviciului, specialist principal, specialist)

Obiectivele Generale stabilite ale  DECT sunt:

 • Monitorizarea mersului implementării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hînceşti 2013-2020;
 • Contribuirea la dezvoltarea mediului de afaceri prin intensificarea dialogului, identificarea şi implementarea metodelor de stimulare şi încurajare a agenţilor economici şi stabilirea activităţilor comune;
 • Elaborarea proiectelor investiţionale întru atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii socio-economice a raionului Hînceşti, precum şi continuarea lucrului asupra îmbunătăţirii mediului investiţional;
 • Participarea cu cereri de finanțare în cadrul Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020 si către parteneri.

 

 1. Monitorizarea mersului implementării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hînceşti 2013-2020;

Necesitatea evaluării mersului îndeplinirii acestui document strategic a fost consemnată în cadrul ședințelor anterioare ale CR Hîncești, iar chestiunea respectivă a fost inclusă spre examinare pentru semestrul I al anului 2018. A fost creat un Grup de lucru ad-hoc, coordonat de vicepreședintele raionului, care a efectuat un  volum considerabil de muncă, analizând meticulos fiecare Obiectiv, Program și Proiect, cu participarea la numeroasele ședințe convocate a reprezentanților și specialiștilor de profil din cadrul subdiviziunilor CR Hîncești și altor instituții relevante.

Considerăm că atât analiza efectuată, cât și Decizia Consiliului raional care a fost aprobată în ședința Consiliului raional în data 21.06.2018 cu nr. 03/04, permite structurilor Consiliului raional şi organelor APL de nivelul I să conștientizeze punctele forte și slabe ale compartimentelor Strategiei, să se concentreze asupra eliminării lacunelor depistate, să tragă concluziile de rigoare, să se orienteze mai bine spre destinaţiile-ţintă și să elaboreze Planuri concrete pe domenii de activitate pe termen scurt și mediu.

Este de menționat faptul că principalele Obiective ale Strategiei au fost bazate pe identificarea problemelor-cheie cu care se confruntă raionul, potențialelor resurse, în baza cărora raionul se poate dezvolta, și stabilirea direcțiilor prioritare / soluțiilor optime, valabile pentru perioada la care se referă acest document important, ultimele două fiind calificate ca Programe și Proiecte.

Cadrul operațional al Strategiei conține 22 de Obiective strategice, 74 de Programe, spre care converg un număr de 146 de Proiecte, toate împreună cuprinzând un spectru foarte larg de domenii de activitate existente în raion. Astfel, din 146 Proiecte incluse în 74 de Programe, la situația 01.01.2018, erau realizate 115 Proiecte, nivelul de realizare constituind 79 la sută. Totodată, Decizia din data 21.06.2018 cu nr. 03/04 prevedea și revizuirea Planului de Acțiuni privind realizarea Strategiei raionale pe perioada anilor 2019-2020, document care este atașat la acest raport.

 1. Mediul de Afaceri.

Crearea unui mediu de afaceri favorabil al raionului este unul din obiectivele de bază ale direcției. În acest scop, Consiliul Raional Hîncești, la inițiativa DECT,  anual prevede surse în Bugetul raional pentru susținerea sectorului ÎMM.   Astfel, au fost inițiate mai multe acțiuni, care au condus la organizarea și implementarea următoarelor activități.

În perioada de referință au fost întreprinse un șir de acțiuni de stimulare a agenților economici, participarea antreprenorilor la diverse expoziții locale, naționale și peste hotare, astfel au fost organizate participarea la:

 • Expoziția națională Fabricat în Moldova, februarie 2018, la XVII-a ediție;
 • Expoziția Republica Moldova Prezintă 14 – 17 iunie 2018, Brașov, România;
 • Expoziția-tîrg comună Produs de Cluj și Produs de Hîncești, organizată în cadrul evenimentului dedicat Zilei Limbii Române, 31 august 2018, Casa de cultură raională Hîncești.
 • Tîrgul Produs de România la Cluj, România, participarea Produs de Hîncești, 5 – 7 octombrie 2018;
 • Expozitia Republica Moldova Prezintă, Iași, Romînia 16-18 noiembrie 2018.
 • Evenimentul Festivalul Marii Uniri, tîrg, participarea Produs de Hîncești, 17- 18 noiembrie 2018.

Unele din aceste activități au fost realizate în colaborare strînsă cu Camera de Comerț și Industrie a RM, inclusiv cu filiala Hîncești, fapt care a fost marcat prin decernarea Consiliului raional Hîncești a Medaliei de Aur a Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în cadrul celui mai important eveniment al businessului autohton – “Gala Businessului Moldovenesc”.

Rolul administrației în organizarea acestor evenimente a fost unul major, printre care: informarea agenților economici privind condițiile de participare la aceste expoziții, organizarea expozițiilor propriu-zise, acoperirea taxelor de participare și a  costurilor pentru spațiul expozițional, și numai puțin important fiind elaborarea conceptului și asigurarea vizibilității(banere de promovare, pliante, etichete) privind prezentarea produselor, asigurînd astfel participarea cu succes a antreprenorilor la aceste evenimente. Scopul participării la aceste evenimente de amploare a fost crearea condițiilor favorabile pentru susținerea producătorilor autohtoni, sprijinirea şi facilitarea relaţiilor comerciale dintre producătorii din Republica Moldova şi partenerii de afaceri din România, și alte țări, precum şi identificarea potenţialilor investitori din ţara vecină, stabilirea unor parteneriate şi promovarea produsului autohton.

Antreprenorii din raionul Hâncești au participat la aceste expoziții sub marca „Produs de Hâncești”, o inițiativă de promovare a produselor locale, tradițiilor și culturii populare din raionul Hîncești. Este un concept inițiat pentru a deveni o marcă umbrelă și care are drept scop să cuprindă o gamă variată de produse, comercializate pe pieţe diferite, dar care reprezintă/sunt specifice raionului Hânceşti. Astfel, în anul curent au fost organizate și desfășurate cel puțin 5 evenimente cu un asemenea caracter.

La moment marca „Produs de Hâncești” implică 12 producători locali și a fost elaborată a două ediție a broșurii Produs de Hîncești, un calendar Produs de Hîncești, publicația „Raionul Hîncești”, cît și alte materiale de vizibilitate și promovare.

 

Deasemenea, au fost organizate și implementate mai multe activități de informare, consultarea și instruirea agenților economici, care constituie obiectul activității DECT. Astfel, pe parcursul acestui an au fost desfăşurate peste 7 întruniri cu agenţii economici din diferite domenii (comerţ, producere, micii producători, transport, etc. ), la care au fost abordate cele mai diverse tematici. Specialiștii DECT au asigurat un grad înalt de reprezentativitate al acestor evenimente, contactînd și invitînd la fiece întrunire reprezentanţi din instituţiile administraţiei publice centrale (Ministerele Economiei și Infrastructurii; ODIMM, Agenţia Naţională  Achiziţii Publice; Agenția relații funciare și cadastru, reprezentanţi ai proiectelor investiţionale),  care au avut posibilitatea să discute cu auditoriul-țintă la direct.

Întrunirile au fost pregătite minuțios, fiind selectată o tematică variată, care să prezinte interes pentru auditori: comunicarea între APL şi sectorul privat; dezvoltarea mediului de afaceri; obținerea unui suport informaţional, metodologic; îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare  și promovarea mediului de afaceri;  promovarea proiectelor investiţionale de dezvoltare a mediului de afaceri.

În scopul susținerii, transparenței, oferirii informației utile atît pentru APL, cît și pentru agenți economici, Direcția Economie a contribuit la relansarea, diversificarea conținutului materialelor publicate pe Pagina Web a Consiliului raional.

În scopul asigurării transparenței și a transmiterii informației utile către mediul antreprenorial, APL, investitori și altor actori importanți ai societății, Direcția plaseasă și monitorizează informațiile pe pagina web al Consiliului raional și pe rețelele de socializare, poștele electronice, creînd și evenimente pentru asigurarea vizibilității acestor acțiuni.

Totodată, reprezentanții Direcției participă permanent în cadrul Comisiei raionale privind Achizițiile publice și Comisiei raionale pentru soluționarea problemelor în transportul public.

 • Mediul investițional.

Anual este efectuată analiza situației și indicilor economico-sociali a raionului, care cuprinde chestionarea tuturor primăriilor din raionul Hîncești, cu sintetizarea acestor informații într-o bază de date unică. Importanța acesteia rezidă în faptul că ea poate fi accesată ca material de bază în crearea viziunii social-economice despre Republica Moldova, fiind disponibilă ca instrument statistic pentru Banca Mondială și servind drept sursă directă de informare pentru investitorii străini şi autohtoni. Analiza respectivă este mediatizată în presa locală şi plasată pe pagina web a Consiliului raional și transmisă Ministerului Economiei și Infrastructurii.

 

Actualmente autoritățile publice locale de ambele niveluri sunt preocupate de ameliorarea infrastructurii în localitățile raionului, deoarece de aceasta depinde buna funcționare a sectorului public, dar și a multor ramuri din sectorul privat, percepția pozitivă a obiectivelor administrației din partea populației. Starea infrastructurii pune sarcini complexe, care nu pot fi realizate integral doar cu mijloace bugetare. De aceea, apelarea la fondurile oferite de diverși investitori autohtoni și externi este foarte oportună. Astfel, Direcția a analizat publicația „Propunerile Investiționale ale raionului Hîncești”, și este în proces de actualizare și finisare „Propunerile Investiționale ale raionului Hîncești 2018”, care cuprinde potențialul investițional actualizat al raionului. Acest material oferă informații ample privind potențialul care il deține raionul Hîncești (privat și public)și va fi plasat pe o platformă on-line și ca publicație în format suport pe hîrtie.

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră depune eforturi pentru realizarea unuia din obiectivele principale ale Consiliului raional Hîncești, precum este atragerea finanțărilor nerambursabile de la donatori, finanțatori străini și finanțări locale. În acest context, echipa DECT este în căutare permanentă de programe de finanțare, apeluri active, concursuri în cadrul cărora se pot depune propuneri de proiecte. De asemenea, de fiecare dată cînd apare un nou anunț de finanțare, informația este mediatizată atît pe pagina web, pe rețele de socializare oficiale cît și pe adresele primăriilor din raion, agenților economici.

În perioada de referință, Direcția a elaborat și a prezentat mai multe propuneri de proiecte către diferiți donatori, după cum urmează:

 1. Către Consiliul Județean Prahova, a fost elaborat Conceptul și motivația proiectului Reconstrucția secției gereatrie a Spitalului raional Hîncești din s. Nemțeni”. Astfel, suma totală al proiectului este în sumă totală de 39 400,00 Euro, co-finanțare 3 500 Euro, finanțare 35 000 Euro, unitate funcțională, care va permite îmbunătățirea serviciilor medicale. Astfel, se va contribui la implementarea politicilor naționale, regionale și locale în domeniul sănătății și a serviciilor publice. Proiectul se implementează și va fi finisat pînă la finele anului 2018.
 2. Către Consiliul Județean Cluj, au fost elaborate Conceptul și motivația pentru 2 proiecte, durata de implementare 2018-2019:
 • Crearea centrului de excelență în DOMENIUL EDUCAȚIEI ÎN raionul Hîncești, în sumă totală de 150,00 mii Euro.
 • Construcția Laboratorului clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului Raional Hîncești, în sumă totală de 350,00 mii Euro.
 1. Către Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului București, a fost elaborat Conceptul și motivația pentru proiectul „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești”, în sumă totală de 200,00 mii Euro, durata de implementare 2018-2019.

 

 1. Programul Operațional Romînia – Republica Moldova 2017-2020.

Actualmente, obținerea proiectelor cu finanțare nerambursabilă constituie una din  prioritățile majore ale Consiliului Raional Hîncești. În această muncă deloc ușoară și migăloasă este implicată intens întreaga Direcție Economie și Cooperare Transfrontalieră, avînd în componența sa și un Serviciu de profil.

În plan concret, angajații Direcției au fost antrenați permanent în căutarea oportunităților de ridicare a fondurilor și în aducerea lor la cunoștința APL și societății civile. A fost creată și actualizată permanent o bază de date despre potențiali donatori, finanțatori, investitori și despre apelurile, concursurile, competițiile în cadrul cărora reprezentanții raionului Hîncești pot depune aplicații.

La finele lunii decembrie 2017 a avut loc lansarea Programului Operațional România – Republica Moldova 2017-2020, astfel a fost convocat grupul de lucru privind identificarea propunerilor de proiecte, membrii cărora sunt toți șefii de direcții din cadrul Consiliului raional Hîncești. În cadrul celor 7 ședințe de lucru au fost analizate oportunităţile obţinerii finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 și stabilite sarcini concrete de identificare de propuneri de proiecte pe marginea necesităților direcției de dezvoltare a domeniilor respective. Astfel, lista finală de propuneri de proiecte care ulterior au fost depuse, a fost aprobată prin Decizia Consiliului Raional Hîncești nr. 02/15 din data de 29.03.2018 cu privire la aprobarea realizării și prezentării propunerilor de proiecte în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014- 2020.

Odată cu lansarea acestui apel mult așteptat, Direcția a participat la toate ședințele cu primarii care sunt organizate lunar pentru primăriile localităților din raionul Hîncești, și au oferit informații privind oportunitățile de finanțare în cadrul acestui program, cît și a oferit consultanță pe durata depunerii propunerilor de proiecte.

Către Programul Operațional România – Republica Moldova 2017-2020, primul apel, în data de 21.05.2018 de către echipa DECT au fost elaborate și prezentate 5 propuneri de proiecte în parteneriat, după cum urmează:

Proiectul (titlu): Sănătatea pentru toți – Îmbunătățirea cooperării sectorului serviciilor medicale transfrontaliere prin lucrări de reabilitare a infrastructurii și acțiuni de consolidare a capacității în zona țintă Hîncești, RM și județul Vaslui, România

Prioritate: 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate

Bugetul și subvenția solicitate: 1 281 737,08 Euro / 1 091 216,08 Euro

Rolul jucat: Aplicant, Partener: Consiliul județean Vaslui

 

Proiect (titlu): „SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE” – spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru persoanele din zona de graniță

Prioritate: 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate

Bugetul și subvenția solicitate: 472 739,71 Euro / 425 466,71 Euro

Rolul jucat: Partener, Aplicant: Consiliul județean Galați

 

Proiect (titlu): UN NOU PAS SPRE VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galați, România și Hîncești, Republica Moldova

Prioritate: 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

Buget și finanțare solicitate: 79 960,00 Euro / 71 960,00 Euro

Rolul jucat: Partener,  Aplicant: Consiliul județean Galați

 

Proiect (titlu): IstoricAnciv- Conservarea, restaurarea și promovarea patrimoniului istoric și cultural în România și Republica Moldova

Prioritate: 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

Bugetul și subvenția solicitate: 420 693,5 Euro / 378 624,15 Euro

Rolul jucat: Partener, Aplicant: Primăria Galați

 

Proiect (titlu): „Să descoperim urmele lui Ștefan cel Mare împreună”;

Prioritate: 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

Bugetul și subvenția solicitate: 210 810,90 Euro / 189 729,00 Euro

Rolul jucat: Partener, Partner: Consiliul județean Vaslui

În cadrul acestui program procesul de evaluare continuă, acum sunt la etapa verificarea administrativă cu prezentarea rezultatelor în decembrie 2018 și urmează celelalte etape pe parcursul anului 2019.

Moment important de menționat este faptul că pentru obținerea mijloacelor de finanțare nerambursabile sunt necesare parteneriate viabile. Astfel, în perioada de referință, grație perseverenței conducerii raionului și eforturilor depuse de specialiștii Direcţiei, a devenit posibilă stabilirea unor parteneriate viabile dintre raionul Hîncești cu județul Galați și raionul Hîncești cu Sectorul 6 al Municipiului București.

Rolul DECT cu partenerii este asigurarea bunei comunicari, prezența la evenimentele organizate, la şedinţele grupurilor de lucru pe domenii, înaintarea propunerilor pentru includerea unor primării sau localităţi din raionul Hînceşti în procesul de elaborare a proiectelor comune, deasemnea și participarea la întrunirile organelor de conducere, toate aceste acțiuni împreună conduc la dezvoltarea relațiilor și extinderea colaborărilor dintre raionul Hîncești și alte regiuni din țările vecine.

Un alt obiectiv stabilit în Planul de acțiuni al DECT este și crearea unei imagini pozitive ale raionului Hîncești. Astfel, în perioada de referință au fost realizate un șir de publicații cu caracter promoțional și informativ, care a inclus elaborarea conceptului și conținutului informativ pentru oglindirea diverselor activități ale Consiliului raional Hîncești:

 1. Calendarul „12 atracții turistice ale regiunii Hîncești”;
 2. Calendarul „Produs de Hîncești”;
 3. Pliantul „Produs de Hîncești”, ediția I și II;
 4. Publicația de prezentare generală „Raionul Hîncești”;
 5. Material de promovare „Ziua Cooperării Europene”
 6. Banere de promovare a evenimentelor: Produs de Hîncești, Ziua Copilului, Sărbatoarea Vinului, Ziua lucrătorului medical, Ziua Sportului.

La final, aș vrea să menționez că Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră își ajustează activitatea conform noilor tendințe de dezvoltare, identifică și aplică propuneri de proiecte către diferiți donatori, totodată vom pune accentul pe inițierea a cât mai multe relații de parteneriat și acorduri de colaborare, care ulterior să se materializeze în asistență.

Ex. Elena NICHIFOR, Șef Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră                           

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here