DECIZIE

Hînceşti

            din 22 septembrie 2015, nr. 04/02

 Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a

Regulamentului de constituire şi funcţionare a

Consiliului Raional Hînceşti

          Avînd în vedere dispoziţiile art. 43 alin (1) lit.o) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; dispoziţiile Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale; dispoziţiile Legii nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; cele stabilite în Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local; în temeiul art. 46 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:

 1. Se aprobă în redacţie nouă Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului raional Hînceşti, conform anexei parte integrantă din prezenta decizie.
 1. Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de preşedintele, vicepreşedinţii raionului Hînceşti, consilierii raionali, secretarul Consiliului raional, serviciile, instituţiile şi întreprinderile din subordinea Consiliului raional Hînceşti.
 1. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei decizii va fi asigurată de către Secţia Administraţie Publică probleme de Secretariat şi Protocol.
 1. De la data adoptării prezentei decizii se abrogă Decizia nr. 03/18 din 07 septembrie 2007 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului raional Hînceşti .

Preşedintele şedinţei                                                 

Anatolie CHETRARU

Contrasemnează:

Secretarul-interimar al

Consiliului Raional Hînceşti                                                   

Igor BOTNARU

Anexă

la Decizia Consiliului raional Hînceşti

 1. 04/02 din 22.09. 2015

REGULAMENT

DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE Al CONSILIULUI RAIONAL

HÎNCEŞTI

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI RAIONAL HÎNCEŞTI

Secţiunea 1: Dispoziţii generale……………………………………………………………………3

Secţiunea a 2-a: Modul de constituire a Consiliuli raional Hînceşti………………6

Secţiunea a 3-a: Fracţiunile, alianţele şi blocurile în cadrul Consiliului raional Hînceşti………………………………………………………………………………………………………7

Secţiunea a 4-a: Constituirea şi funcţionarea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Hînceşti şi a altor comisii……………………..7

Secţiunea a 5-a: Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului Hînceşti…………………..10

Secţiunea a 6-a: Secretarul Consiliului raional Hînceşti…………………………11

Secţiunea a 7-a: Şefii de subdiviziuni……………………………………………12

 

CAPITOLUL II. ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL HÎNCEŞTI

Secţiunea 1. Convocarea şedinţelor Consiliului…………………………………13

Secţiunea a 2-a. Atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale secretarului Consiliului.13

Secţiunea a 3-a. Elaborarea proiectelor de decizii………………………………………….15

Secţiunea a 4-a. Procedura de vot………………………………………………..16  

Secţiunea a 5-a. Condiţiile de valabilitate a deciziei şi modul de intrare a lor in vigoare…………………………………………………………………………….18

Secţiunea a 6-a. Transparenţa decizională în administraţia publică……………..19

Secţiunea a 7-a. Încetarea activităţii Consiliului raional Hînceşti……………….21

 

CAPITOLUL III: ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII………………………..21

CAPITOLUL IV: DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE ALEŞII LOCALI

Secţiunea a 1-a: Dispoziţii generale……………………………………………..21

Secţiunea a 2-a: Drepturile consilierului…………………………………………22

Secţiunea a 3-a: Mandatul consilierului raional…………………………………22

Secţiunea a 4-a: Atribuirea mandatului de consilier………………………………………24

Secţiunea a 5-a: Garanţiile sociale ale aleşilor locali……………………………26

Secţiunea a 6-a: Răspunderea aleşilor locali…………………………………….27

Secţiunea a 7-a: Sancţiunile aplicabile aleşilor locali……………………………28

 

CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE………………………………………………28

 

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA CONSILIULUI RAIONAL HÎNCEŞTI

Secţiunea 1.

Dispoziţii generale

 1. Consiliul raional Hînceşti este autoritatea reprezentativă a populaţiei raionului Hînceşti, constituită la nivel de raion, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor raionului Hînceşti şi în vederea soluţionării problemelor de interes raional.

Consiliul raional Hînceşţi este alcătuit din 35 consilieri raionali, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.

 1. Consiliul raional Hînceşţi se oranizează şi funcţionează pe baza principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.

   Consiliul raional Hînceşţi beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, are dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice raionale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.

Aplicarea principiilor enunţate în prezentul punct nu poate afecta caracterul unitar şi indivizibil al statului Republica Moldova.

      Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a Consiliului raional Hînceşti de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei raionului, o parte importantă a treburilor publice. 

 1. Consiliul raional Hînceşti şi Preşedintele raionului Hînceşti funcţionează ca autorităţi administrative autonome, soluţionînd treburile publice din raion în condiţiile legii.

Raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele raionale au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune.

Între autorităţile centrale şi cele locale, între autorităţile publice de nivelul întîi şi cele de nivelul al doilea nu există raporturi de subordonare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

 1. În realizarea competenţelor sale, Consiliul raional Hînceşti dispune de autonomie, consfinţită şi garantată prin Constituţia Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei Locale şi prin alte tratate la care Republica Moldova este parte.
 2. În problemele de importanţă deosebită pentru raionul Hînceşti, populaţia poate fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral.

În problemele de interes raional care preocupă o parte din populaţia raionului Hînceşti pot fi organizate, cu această parte, diverse forme de consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii.

Proiectele de decizii ale Consiliului raional Hînceşti se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către Consiliul raional Hînceşti.

 1. Pentru asigurarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice rationale elaborează, aprobă şi gestionează în mod autonom bugetul raional.
 2. Consiliul raional Hînceşti exercită , în condiţiile legii, competenţe proprii şi, în cazul şi modul stabilit de lege, de competenţe delegate.

Consiliul raional Hînceşti are, potrivit legii, următoarele domenii proprii de activitate:

 1. administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;
 2. planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestionare a unor obiective publice de interes raional;
 3. construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, precum şi a infrastructurii rutiere;
 4. organizarea transportului auto de călători, administrarea autogărilor şi staţiilor auto de interes raional;
 5. stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi protecţia pădurilor de interes raional;
 6. susţinerea şi stimularea  iniţiativelor privind dezvoltarea economică  a unităţii administrativ-teritoriale;
 7. elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor interurbane (inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoenergetice cu destinaţie locală;

g1) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi activitatea metodică, alte activităţi din domeniu;

 1. administrarea instituţiilor de cultură, turism şi sport de interes raional, alte activităţi cu caracter cultural şi sportiv de interes raional;
 2. administrarea întreprinderilor municipale de interes raional;
 3. administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;
 4. dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale.
 1. Pornind de la domeniile de activitate enunţat la pct. 7, Consiliul raional Hînceşti realizează următoarele competenţe de bază:
 2. aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional, precum şi suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor;
 3. aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi modul de utilizare a fondurilor speciale;
 4. decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
 5. decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului public al raionului, precum şi a serviciilor publice de interes raional;
 6. decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului;
 7. decide efectuarea auditului intern;
 8. decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor obiective din domeniul economic, social, comunal şi de agrement de interes raional;
 9. decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe;
 10. decide, în condiţiile legii şi în limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de interes raional şi/sau regional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea;
 11. aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora;
 12. alege din rîndul consilierilor, în condiţiile legii, preşedintele raionului;
 13. alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie, în condiţiile legii;
 14. dsemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice;
 15. numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine;
 16. aprobă regulamentul consiliului raional;
 17. decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice şi întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale;
 18. aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează;
 19. decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;
 20. decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional;
 21. decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
 22. aproba simbolica raionului.
 23. dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.
 24. Consiliul raional Hînceşti poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor.

Secţiunea a 2-a.

Modul de constituire a Consiliuli raional Hînceşti

 1. 10. Prima şedinţă (de constituire) a consiliului raional Hînceşti se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier. Consiliul raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri. Convocarea consilierilor Consiliului raional Hînceşti în prima şedinţă (de constituire) se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
 1. 11. Prima şedinţă a Consiliului raional Hînceşti este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Absenţa consilierilor la şedinţa de constituire este motivată dacă:

 1. are drept cauză survenirea unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora;
 2. sînt plecaţi peste hotare în interes de serviciu;
 3. se datorează unor evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situaţii similare.
 1. Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă. La prima şedinţă (de constituire) a Consiliului raional Hînceşti participă şi reprezentantul Comisiei Electorale Centrale.
 1. La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:
 2. aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale;
 3. iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;
 4. iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.
 1. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea Comisiei Electorale Centrale privind convocare primei şedinţe a Consiliului raional Hînceşti şi hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia raională Hînceşti nr.20 şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.

 

Secţiunea a 3-a

Fracţiunile, alianţele şi blocurile în cadrul Consiliului raional Hînceşti

 1. La următoarea şedinţă după cea de constituire, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri. Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.
 1. Fracţiunile se constituie, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia (în cazul consilierilor independenţi sau a consilierilor care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune) cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni. Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

 1. Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

Secţiunea a 4-a

Constituirea şi funcţionarea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Hînceşti şi a altor comisii

 1. La următoarea şedinţă după cea de constituire, Consiliul raional Hînceşti formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate. Pentru examinarea unor chestiuni aparte sau pregatirea unor materiale pentru sedintele Consiliului, in baza unei decizii a Consiliului, pot fi instituite comisii provizorii (ad-hoc).

 

 1. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliul raional Hînceşti, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului Hînceşti. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.

 

 1. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul raional Hînceşti, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

 

 1. Ponderea fiecărui grup de consilieri în Consiliul raional Hînceşti se stabileşte conform tabelului de mai jos:

 

Calcularea numărului de locuri ce îi revine fiecărui grup de consilieri din Consiliul raional Hînceşti în comisiile consultative de specialitate.

 

 1. 1. Calcularea ponderii:

 

Ponderea grupului de consilieri = 100% x numărul de mandate deţinute de fracţiune

                                                                                                 numărul total de consilieri în CRH

 

 1. Calcularea numărului de locuri ce îi revine grupului de consilieri în comisia consultativă de specialitate

 

Numărul de locuri = numărul total de locuri într-o comisie x ponderea grupului de consilieri

                                                                                                       100%

 

 1. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

 

 1. În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

Această prevedere se aplică doar în cazul în care numărul comisiilor este aşa în cît numărul membrilor consiliului nu poate acoperi numărul total al membrilor comisiilor consultative de specialitate.

 

 1. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

 

 1. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliului raional şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lui. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia.

 

 1. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.

 

 1. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei. Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei, de regulă, sînt publice. La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

 

 1. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului Consiliului raional Hînceşti.

 

 1. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi.

 

 1. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv iar conţinutul acestora poate avea următoarele variante:
 • se aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva;
 • se aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva tinandu-se cont de amendamentele anexate;
 • se aproba avizul negativ la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului sa respinga proiectul inaintat. (In acest caz, comisia va enumera consecintele nefavorabile ce pot urma dupa aprobarea deciziei respective);
 • se propune Consiliului un nou proiect de decizie.

Comisiile pot amîna adoptarea unor proiecte de decizii din lista celor enumerate mai sus, pe un termen argumentat. In caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate în cadrul unei şedinte comune a cîtorva comisii consultative, pentru eliminarea divergenţelor existente.

 1. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

 

 1. identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;
 2. analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
 3. întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
 4. se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

 

 1. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
 3. convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
 4. propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
 5. participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 6. anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 7. susţine în şedinţele  consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei stabilite de consiliu.

 

 1. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

 

 1. asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
 2. face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
 3. numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
 4. asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

 

 1. Secretarul comisiei este asistat de un funcţionar al Secţiei Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Hînceşti care va asigura redactarea amendamentelor şi a avizelor necesare şi va întocmi procesul-verbal al şedinţei.

 

 1. După finalizarea şedinţei Consiliului raional Hînceşti, şeful Secţiei Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol va prezenta avizele, amendamentele şi procesele-verbale secretarului Consiliului raional Hînceşti.

 

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.

 

 1. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa  sau poate propune Cosiliului raional aplicarea altor sancţiuni prevăzute la pct. 162 lit. a) şi b) al prezentului regulament, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiilor.

 

 1. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale potrivit pct. 71. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

 

Secţiunea a 5-a.

Preşedintele şi vicepreşedinţii

raionului Hînceşti

 

 1. Preşedinte al raionului este autoritate publică executivă a Consiliului raional Hînceşti.

 

40.Consiliul raional Hînceşti alege preşedintele şi vicepreşedinţii raionului. Alegerea se face, la decizia consiliului, prin votul majorităţii consilierilor aleşi în condiţiile Legii privind administraţia publică locală.

 

 1. Consiliul raional alege preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. Propunerea poate fi făcută verbal sau în formă scrisă.

 

 1. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

 

 1. Atribuţiile preşedintelui raionului sînt stabilite la art. 53 din Legea privind administraţia publică locală.

Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional. Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti.

 

 1. Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.

 

 1. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

 

 1. Vicepreşedinţii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

 

 1. În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

 

 1. Vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de preşedintele raionului şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 1. Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local şi Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

 

Secţiunea a 6-a

Secretarul Consiliului raional Hînceşti

 

 1. Secretarul Consiliului raional Hînceşti este functionar public. Persoana numita in functia de secretar trebuie sa fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

 

 1. Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului respectiv după anunţarea rezultatelor concursului.

 

 1. Prevederile pct. 51 se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
      
 2. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 3. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu al secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a Consiliului raional Hînceşti. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către preşedintele raionului, în baza deciziei consiliului respectiv.

 

 1. Secretarul consiliului raional, este, concomitent, secretar al raionului, respectiv. Secretarul Consiliului raional Hînceşti să este asistat în activitatea sa de către Aparatul Preşedintelui raionului.

 

 1. Secretarului consiliului raional, i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii privind administraţia publică locală, privitoare la secretarul consiliului local.

 

Secţiunea a 7-a

Şefii de subdiviziuni

 

 1. Şefii de subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Hînceşti sînt desemnaţi prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rîndurile persoanelor care au cîştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 1. Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sînt desemnaţi de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

 

 1. Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către  consiliul raional Hînceşti, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.

 

 1. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către consiliul raional în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

CAPITOLUL II. ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL HÎNCEŞTI

Secţiunea 1.

Convocarea şedinţelor Consiliului

 

 1. Consiliul raional Hînceşti se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni.

 

 1. Consiliul raional Hînceşti se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

 

 1. Convocarea Consiliului raional Hînceşti se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul Consiliului raional Hînceşti.

            În cazuri de maximă urgenţă – calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare – determinată de interesele raionului consiliul raional se poate convoca de îndată.

 

 1. În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia sînt în drept:
 2. a) să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, în condiţiile prezentei legi; şi/sau
 3. b) să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.

 

 1. Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al şedinţei.

Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului raional.

       În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

 

 

Secţiunea a 2-a.

Atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale secretarului Consiliului

 

 1. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) conduce şedinţele consiliului;
 3. b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;
 4. c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
 5. d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;
 6. e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
 7. f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea  sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

 

 1. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.

 

 1. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

 1. asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;
 2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
 3. face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;
 5. informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
 6. asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum  şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 7. urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor  asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 8. contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile  consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;
 9. acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

 

 1. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Secţiunea a 3-a

Elaborarea proiectelor de decizii

 

 

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face şi preşedintele raionului. Preşedintele raionului poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

            În cazul în care propunerea de iniţiere a proiectuliu de decizie o face un consilier sau un grup de consilieri, Consiliul raional Hînceşti urmează să adopte o decizie prin care să stabilească termenul de elaborare a proiectului, formează un grup de lucru pentru elaborarea proiectului propus sau dispune subdiviziunilor sale elaborarea proiectului în cauză.

            Dacă propunerea de iniţiere a proiectului de decizie o face preşedintele raionului, acesta prin actul său, deasemeni, dispune fie crearea unui grup de lucru care să elaboreze proiectul de decizie, fie pune în sarcina personalului de specialitate din aparatul său elaborarea acestuia.

 

 1. Proiectele de decizii, vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din aparatul preşedintelui raionului, precum şi subdiviziunile Consiliului raional, vor acorda asistenţă tehnică de specialitate. Proiectele de decizii se prezintă în limba de stat.

 

 1. Nota informativă va cuprinde, după caz:
 • Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii proiectului
 • starea de fapt şi abilitarea Consiliului raional Hînceşti care impun reglementarea respectivă;
 • modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în vigoare;
 • obiectul şi scopul reglementării.

 

 1. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit subdiviziunilor Consiliului raional Hînceşti sau, după caz, serviciilor desconcentrate, în vederea întocmirii unui raport. O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului.

           

 1. Raportul serviciilor menţionate va cuprinde:
 • Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect
 • elementele de natură să contribuie la fundamentarea/demonstrarea soluţiilor cuprinse în proiectul de decizie;
 • etapele parcurse în identificarea soluţiilor optime ca scop şi posibilitate de realizare;
 • oportunitatea şi cerinţele de realizare;
 • consecinţele previzibile ale reglementărilor propuse.

 

 1. După întocmirea raportului, acesta împreună cu proiectul de decizie se remite spre avizare Secretarului Consiliului raional Hînceşti, care în termen de 3 zile va emite avizul referitor la concordanţa proiectului:
  1. cu prevederile legale;
  2. cu prevederile actelor normative ale guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale;
  3. cu cerinţele de procedură şi tehnica legislativă prevăzute de prezentul regulament şi Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

 

 1. După întocmirea avizului, acesta împreună cu raportului subdiviziunii de specialitate şi proiectul de decizie se remit spre avizare comisiei de specialitate corespunzătoare.

După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor subdiviziunii de specialitate al Consiliului raional Hînceşti, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

 

 1. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.

 

 1. Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

 

 1. Rapoartele, avizele se transmit secretarului Consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedinte şi către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.

 

 1. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

 

Secţiunea a 4-a

   Procedura de vot  

 

 1. În realizarea competenţelor sale, Consiliul raional Hînceşti adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea cere un număr mai mare de voturi.

 

 1. Consiliului raional Hînceşti adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi următoarele decizii privind:
 • alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor raionului;
 • aprobarea bugetului raional;
 • administrarea bunurilor proprietate a raionului;
 • planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului;
 • asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate.
 • alte cazuri prevăzute de legislaţie

 

 1. Prezenţi sînt consideraţi doar consilierii care la momentul votării se află în sala de şedinţă. În cazul cînd este necesar şi/sau la cerinţa consilierului, secretarul Consiliului, înainte de a începe votarea verifică numărul consilierilor prezenţi în sală.

 

 1. In caz de paritate a voturilor, decizia nu se adoptă si dezbaterea se transferă pentru şedinţa următoare a Consiliului.

 

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.  

 

 1. Procedura de vot, după modul de desfăşurare, este de două tipuri:
 • votare deschisă
 • votare secretă.

 

 1. Votare deschisă se consideră atunci cînd consilierul îşi exprimă public opţiunea. Votarea deschisă la rîndul său este de două feluri – votare prin ridicarea mîinii şi votare prin apel nominal.

 

 1. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.

 

 1. Votare secretă se consideră atunci cînd consilierul îşi exprimă în mod secret opţiunea. Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege, se stabileşte o anumită modalitate.

 

 1. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”.

 

 1. Buletinele de vot se introduc  în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în punctul precedent pentru a-şi exprima opţiunea.

 

 1. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

 

 1. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

 

 1. Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:
 2. a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;
 3. b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia;
 4. c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.

 

 1. Deciziile adoptate de consiliul raional cu încălcarea dispoziţiilor pct. 94 pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ.

 

Secţiunea a 5-a

Condiţiile de valabilitate a deciziei

şi modul de intrare a lor in vigoare

 

 1. Deciziile Consiliului raional Hînceşti se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului. Deciziile privind numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului nu se contrasemnează.

 

 1. Pentru fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o semna.
      
 2. În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii.

În acest caz, secretarul consiliului va remite decizia Consiliului raional preşedintelui raionului şi, în cazurile prevăzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după data semnării.

 

 1. În cazul în care consideră că decizia Consiliului raional este ilegală, preşedintele raionului sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.

 

 1. Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual – la data comunicării persoanelor vizate.

 

 1. Aducerea la cunoştinţă publică se face prin plasarea deciziilor pe pagina web a raionului Hînceşti www.hincesti.md. Deciziile se plasează pe pagină în termen de 24 ore după prezentarea actelor adoptate spre verificare oficiul teritorial al Cancelariei de Stat.

 

 1. Deciziile Consiliului raional Hînceşti se întocmesc în două exemplare originale şi în copii simple sau conforme originalului pentru instituţiile şi persoanele cărora urmează să le fie transmise.

 

 1. După semnarea deciziei de către preşedinte şi contrasemnarea de către secretarul consiliului raional, acestea vor fi înregistrate într-un registru special, în ordinea adoptării lor, începînd de la numărul 1în fiecare şedinţă.

            Registrul de înregistrarea a deciziilor va cuprinde: numărul şi data adoptării deciziei, titlul deciziei adoptate şi note despre responsabilul şi termenul de executare.

            Înregistrarea deciziilor se va face de către Secţia Administraţie Publică probleme de Secretariat şi Protocol din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Hînceşti.

            La sfîrşitul fiecărui mandat al Consiliului raional Hînceşti, registrul special de înregistrare a deciziilor va fi închis printr-un proces-verbal în care se va consemna data începerii şi încheierii înregistrărilor şi numărul de decizii înregistrate.

 

 1. Deciziile Consiliului raional Hînceşti vor fi multiplicate şi transmise subdiviziunilor, instituţiilor, întreprinderilor şi persoanelor care trebuie să le cunoască sau care sînt responsabile de executarea lor.

 

 1. Deciziile şi procesul-verbal al Consiliului raional Hînceşti sînt supuse controlului de legalitate al oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat, în condiţiile legii.

 

Secţiunea a 6-a

Transparenţa decizională în administraţia publică raională.

 

 1. În vederea elaborării unor acte normative în sensul Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Consiliul raional Hînceşti are obligaţia de a plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, anunţul respectiv pe pagina web oficială, să-l expedieze imediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, să-l afişeze la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau să-l difuzeze în mass-media raională.

 

 1. Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei va conţine, în mod obligatoriu:
 2. argumentarea necesităţii de a adopta decizia; 
 3. termenul-limită, locul şi modalitatea în care părţile interesate pot prezenta sau expedia recomandări;
 4. datele de contact ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor (numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa electronică).

Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei poate fi retras de pe pagina web oficială a Consiliului raional Hînceşti doar după adoptarea deciziei sau retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare.

 

 1. Consiliul raional Hînceşti asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a Consiliului, prin asigurarea accesului la sediul său, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.

Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a raionului cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor.

 

 1. Consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate se asigură de către subdiviziunile Consiliului raional Hînceşti responsabile de elaborarea proiectelor de decizie prin următoarele modalităţi: dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie, referendum, solicitarea opiniilor experţilor în domeniu, crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanţilor societăţii civile.

Consultarea se efectuează: 

 1. la iniţiativa subdiviziunii responsabile de elaborarea proiectului de decizie
 2. la iniţiativa Consiliului raional Hînceşti
 3. la iniţiativa unei alte autorităţi publice, conform competenţei;
 4. la propunerea cetăţeanului, asociaţiei constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate.

În cazul prevăzut la lit. d), autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie nu poate refuza consultarea. Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente sînt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.

 

 1. Recomandările cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate vor fi recepţionate de către Consiliul raional Hînceşti în modul următor:
 2. recomandările în formă verbală şi scrisă, prezentate în cadrul consultărilor vor fi reflectate în procesele-verbale ale şedinţelor respective, perfectate în modul stabilit;
 3. recomandările în formă scrisă, primite în mod individual, inclusiv pe cale electronică, vor fi înregistrate conform legislaţiei.
 4. Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. La solicitarea părţilor interesate, Consiliul raional Hînceşti poate prelungi termenul de prezentare a recomandărilor.
    Recomandările se examinează de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie.

Autorul proiectului (autoritatea publică) va întocmi un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, care va conţine procesele-verbale privind consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, recomandările parvenite şi sinteza acestora. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este accesibil pentru toţi cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate. 

Sinteza recomandărilor parvenite se va plasa pe pagina web oficială a autorităţii publice, se va afişa la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau se va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz.

 1. Proiectul de decizie se transmite spre examinare autorităţii competente împreună cu sinteza recomandărilor.
     
  113. În cazul în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate nu prezintă recomandări în termenul stabilit, iar autoritatea publică, în mod motivat, nu consideră necesară organizarea de consultări, proiectul de decizie poate fi supus procedurii de adoptare. Motivul pentru care nu se consideră necesară organizarea consultărilor publice se aduce la cunoştinţa publicului prin plasare pe pagina web oficială a autorităţii publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie.

 

Secţiunea a 7-a

Încetarea activităţii Consiliului raional Hînceşti

 

 1. Consiliul raional Hînceşti poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:

 

 1. acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive, întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;
 2. numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul de 35;
 3. acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.
 4. în situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.

 

 1. În cazul prevăzut la lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului raional.

 

 1. Dizolvarea de drept a consiliului local în condiţiile lit.b) şi c) se constată de către preşedintele raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi.

 

 1. Parlamentul dizolvă consiliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea.

 

 1. Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului raional se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral.

 

 1. Pînă la constituirea unui nou consiliu, preşedintele şi vicepreşedinţii raionului vor soluţiona problemele curente ale raionului.

 

CAPITOLUL III: ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII

 

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedintelui raionului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

 

 1. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

            În caz contrar consilierii raionali pot propune preşedintelui raionului sancţionarea persoanei în cauză.

            Sancţionarea se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2009 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Codul Muncii.

 

 1. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice din subordine, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult  2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

 

 1. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

 

CAPITOLUL IV: DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE ALEŞII LOCALI

 

Secţiunea 1: Dispoziţii generale

 

 1. Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii raionali sînt, potrivit legii, aleşi locali.

 

 1. Mandatul consilierului raional începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului raional Hînceşti ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen.

 

 1. Consilierul raional este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice pe care o reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea ordinii publice şi la respectarea legislaţiei. Alesul local se află încontinuu în exercitarea mandatului pe toată durata acestuia.

 

 1. Participarea consilierului la şedinţa consiliului şi/sau comisiei din care face parte este obligatorie. În cazul în care consilierul este în imposibilitate de a participa la şedinţa respectivă, el comunică despre aceasta, preşedintelui raionului, cu  indicarea motivelor absenţei.
 2. Consilierul raional dispune de dreptul de vot deliberativ asupra tuturor chestiunilor examinate la şedinţa consiliului.

Consilierul raional are dreptul la un singur vot. Consilierul raional aplică dreptul de vot, pronunţîndu-se „pentru” sau „contra” ori abţinîndu-se de la luarea unei decizii.

 

Secţiunea a 2-a: Drepturile consilierului

 

 1. Consilierul raional este în drept:
 2. să aleagă şi să fie ales în organele consiliului;
 3. să-şi exprime opinia asupra componenţei nominale a organelor formate de consiliu şi asupra candidaturilor persoanelor cu funcţii de răspundere în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către consiliu;
 4. să facă propuneri în scris pentru a fi examinate de consiliu;
 5. să facă propuneri  şi observaţii privind ordinea de zi a şedinţei consiliului şi modul examinării chestiunilor puse în discuţie;
 6. să lanseze iniţiative şi să facă propuneri privind examinarea în şedinţele consiliului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu funcţie de răspundere subordonate consiliului;
 7. să pună în discuţie chestiunea votului de încredere persoanelor alese, numite sau confirmate de consiliu dacă propunerea este susţinută de cel puţin o treime din consilierii aleşi;
 8. să propună consiliului pentru examinare chestiunile privind verificarea  modului  în care persoanele fizice şi juridice execută deciziile acestuia;
 9. să participe la dezbateri, să facă apeluri, să adreseze întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri;
 10. să-şi argumenteze propunerile, să se pronunţe în chestiuni de procedură, să prezinte note informative;
 11. să propună amendamente la proiectele deciziilor şi ale altor acte prezentate pentru aprobare consiliului;
 12. să participe cu drept de vot consultativ la examinarea de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale din care nu face parte, a oricăror chestiuni ce vizează interesele colectivităţii pe care o reprezintă.

 

 1. Consilierul care nu a luat cuvîntul în dezbateri este în drept să transmită preşedintelui şedinţei textul cuvîntării, propunerile şi observaţiile sale asupra chestiunii examinate de către consiliu. Textul respectiv se anexează la procesul-verbal al şedinţei şi, la solicitarea consilierului, se publică în organul de presă al consiliului.

 

 1. Consilierul este în drept să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei consiliului şi de textul cuvîntării sale, care urmează a fi publicat.

 

 1. Propunerile  şi observaţiile făcute de consilier la şedinţă sînt examinate în mod obligatoriu în  procesul de definitivare a proiectelor de decizii.
 2. Din însărcinarea consiliului sau a comisiei din care face parte, consilierul participă la controlul executării legilor şi altor acte normative, inclusiv a deciziilor autorităţii deliberative din administraţia publică locală.

    Controlului în cauză pot fi supuse autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice subordonate consiliului, precum şi agenţii economici de pe teritoriul din subordine, în problemele ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea.

În chestiunile privind controlul serviciilor publice desconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, alesul local poate apela la oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau la organul ierarhic superior al acestora.

Consilierul prezintă rezultatele controlului, cu o sinteză a cauzelor şi evoluţiei faptelor depistate, la şedinţa comisiei sau a consiliului respectiv. La şedinţă se invită, după caz, reprezentanţii organelor şi autorităţilor interesate.

 1. Pentru a soluţiona problemele legate de interesele colectivităţii pe care o reprezintă, alesul local are dreptul să ceară şi să fie primit în audienţă fără întîrziere de persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, precum şi de conducătorii persoanelor juridice din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

 

 1. Persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, precum şi conducătorii persoanelor juridice din unitatea administrativ-teritorială respectivă sînt obligaţi să pună la dispoziţie alesului local, fără nici un fel de restricţii şi fără a i se cere permisiuni suplimentare, informaţia necesară, cu excepţia informaţiei cu accesibilitatea limitată (ce constituie secret de stat şi comercial, referitoare la viaţa familială şi privată) şi informaţiei operative de  investigaţii a organelor de drept din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Alesul local examinează, în modul stabilit de legislaţie, petiţiile care îi sînt adresate, ia măsuri pentru soluţionarea lor, primeşte în audienţă cetăţeni şi conducătorii persoanelor juridice.

Alesul local primeşte în audienţă cetăţenii în sediul autorităţii administraţiei publice locale. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a audienţei revine secretarului consiliului local.

 

 1. În vederea exercitării conforme a mandatului, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să acorde alesului local sprijinul necesar.

 

Secţiunea a 3-a

Mandatul consilierului raional

 

 1. Exercitarea mandatului de consilier raional se efectuează personal. Mandatul nu poate fi transmis unei alte persoane

 

 1. Alesul local  nu poate fi supus persecuţiilor sau tras la răspundere contravenţională sau penală pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

 

 1. Mandatul consilierului raional încetează înainte de termen în caz de:
 2. a) incompatibilitate a funcţiei;
 3. b) demisie (la cerere);
 4. c) încălcare de către consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărîre judecătorească definitivă;
 5. d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau a sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţia de consilier;
 6. e) absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului sau ale comisiei de specialitate din care face parte;
 7. f) deces.

 

 1. Mandatul consilierului se ridică înainte de termen prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale în caz de:

1) incompatibilitate a funcţiei;

2) demisie (la cerere);

3) deces.

Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale privind ridicarea mandatului va cuprinde, după caz, şi prevederile referitor la atribuirea mandatului următorului candidat din lista candidaţilor supleanţi în condiţiile legislaţiei în vigoare.

 

 1. Mandatul consilierului se ridică înainte de termen prin decizia consiliului raional Hînceşti, în condiţiile art.24 din Legea privind administraţia publică locală şi art.5 din Legea privind statutul alesului local în caz de:
 2. a) încălcare de către consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărîre judecătorească definitivă;
 3. b) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau a sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţia de consilier;
 4. c) absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului.

În situaţia prevăzută la litera b), mandatul consilierului se ridică după ce au fost epuizate căile ordinare de atac a sentinţei de condamnare sau expirării termenului de atac.

Serviciul de probaţiune (executorul judecătoresc) informează consiliile locale din raza lui teritorială despre cazurile de condamnare a consilierilor locali.

 

 1. Mandatul, ridicat în condiţiile pct. 149 din prezentul Regulament se consideră vacant de îndată ce decizia cu privire la ridi­carea lui a fost adusă la cunoştinţă consilierului vizat. În cazul în care comunicarea deciziei este imposibilă, mandatul se consideră vacant din momentul adoptării deciziei.

 

 1. În caz de deces al consilierului, secretarul consiliului local, în termen de 15 zile calendaristice, informează Comisia Electorală Centrală care declară vacant mandatul consilierului decedat. La demers se va anexa copia certificatului de deces autentificată de secretarul consiliului local.

 

 1. Mandatul alesului local este incompatibil, conform art. 7 din Legea privind statutul alesului local cu:

– calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică;

– calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;

– calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării,  primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei;

– calitatea de şef, de şef adjunct în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale);

– calitatea de consilier al unui consiliu de acelaşi nivel sau de consilier al consiliului de orice nivel din alte unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

– alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

 

 1. Consilierul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii (art. 8 alin. (1) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local).

 

 1. În cazul descris la punctul 145 al prezentului Regulament, precum şi în cazul demisionării consilierului cu invocarea altor motive consilierul va adresa Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie prin intermediul consiliului raional sau o va depune personal, la sediul Comisiei. Secretarul consiliului raional, în termen de 15 zile, va transmite Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie, precum şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant imediat următor specificate la pct.151 al prezentului Regulament.

 

 1. În cazul în care un consilier nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii, procedura de ridicare a mandatului de consilier se iniţiază de Comisia Electorală Centrală la sesizarea, după caz a:

– oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat;

– preşedintelui raionului;

– secretarului consiliului raional;

– oricărui consilier din cadrul Consiliului raional Hînceşti.

Sesizarea va fi însoţită de actele confirmative în acest sens.

 

 1. În baza documentelor electorale pe care le deţine, Comisia Electorală Centrală decide asupra ridicării mandatului de consilier în termen de 30 de zile calendaristice de la data informării Comisiei asupra situaţiei de incompatibilitate a funcţiei.

Data informării se consideră data la care a fost recepţionat de către Comisia Electorală Centrală întregul set de documente pentru iniţierea procedurii de ridicare a mandatului de consilier.

 

 1. Mandatul preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi viceprimarului încetează înainte de termen în caz de:
 2. incompatibilitate a funcţiei;
 3. imposibilitate de a exercita funcţia pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motive de boală, cu excepţia viceprimarului care îşi exercită funcţiile pe baze obşteşti;
 4. intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestora;
 5. eliberare din funcţie de către consiliul respectiv în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 6. demisie (cu depunerea cererii de demisie);

Secţiunea a 4-a

Atribuirea mandatului de consilier

 

 1. În cazul în care mandatul de consilier aparţinînd unui partid, altei organizaţii social-politice sau unui bloc electoral devine vacant înainte de termen, acest mandat se atribuie unuia din candidaţii supleanţi ai formaţiunii respective în ordinea includerii acestora pe lista, confirmată prin hotărîrea instanţei de judecată. Candidatul supleant poate refuza mandatul de consilier, depunînd o declaraţie la Comisia Electorală Centrală.

 

 1. Mandatele de consilier se atribuie candidaţilor supleanţi de către Comisia Electorală Centrală în baza următoarelor documente, după caz:

– sesizarea privind starea de incompatibilitate în care se află consilierul, potrivit pct. 144 al prezentului Regulament;

– declaraţia candidatului supleant privind consimţămîntul acestuia de a i se atribui mandatul vacant de consilier în consiliul respectiv;

– adeverinţa primăriei prin care se confirmă aflarea îndelungată peste hotarele ţării a candidatului suple­ant, căruia i se cuvine atribuirea mandatului de consilier;

– declaraţia de refuz a candidatului supleant, căruia i se cuvine atribuirea mandatului de consilier, în cazul refuzării de către acesta a mandatului în consiliul respectiv. Declaraţia de refuz poate fi retrasă pînă la examinarea chestiunii în şedinţa Comisiei Electorale Centrale.

– alte documente sau înscrisuri în condiţiile prezentului Regulament.

Declaraţiile sînt adresate Comisiei Electorale Centrale şi pot fi depuse la sediul Comisiei Electorale Centrale de către candidaţii supleanţi sau prin intermediul consiliului local. În cazul depunerii declaraţiilor prin intermediul consiliului local, acestea se autentifică de către secretarul consiliului

 

 1. Secretarul consiliului, în termen de 10 zile calendaristice din momentul apariţiei vacanţei funcţiei de consilier, transmite Comisiei Electorale Centrale setul de documente necesar pentru iniţierea procesului de atribuire a mandatului de consilier candidatului supleant cu o scrisoare de însoţire. Demersul privind atribuirea mandatului următorului candidat supleant poate fi retras numai în cazul anulării temeiului apariţiei vacanţei funcţiei de consilier.

 

 1. În baza documentelor prezentate conform pct. 151 al prezentului Regulament, Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier, care serveşte drept temei pentru începerea exercitării efective a mandatului de consilier în cadrul consiliului.

 

Secţiunea a 5-a:

Garanţiile sociale ale aleşilor locali

 

 1. Pe durata şedinţelor consiliului şi a executării însărcinărilor consiliului sau comisiei, consilierul angajat în cîmpul muncii  este degrevat de obligaţiile lui la locul de muncă.

Degrevarea de obligaţiile la locul de muncă se face în baza înştiinţării în scris privind şedinţa în cauză, adresate alesului local, sau în baza altui document eliberat de consiliu sau comisia respectivă.

Perioada  degrevării  include şi timpul necesar pentru a se deplasa la locul şedinţei sau pentru exercitarea unor anumite însărcinări.

Alesului  local care a fost invitat la şedinţa consiliului şi a participat  la ea i se restituie cheltuielile aferente şi i se acordă o indemnizaţie pentru fiecare zi de participare la şedinţa consiliului în mărime de cel puţin 2 salarii minime.

 

 1. La expirarea mandatului, alesului local care a activat cel puţin doi ani în această calitate i se acordă o indemnizaţie unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent.

În caz de deces al alesului local, indemnizaţia unică menţionată se acordă familiei acestuia, indiferent de durata exercitării mandatului.

Decizia privind plata indemnizaţiei unice se adoptă de consiliul respectiv. Achitarea indemnizaţiei unice se face din bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective.    

 

 1. Alesul local are legitimaţie şi insignă de modelul stabilit prin lege. Consilierului legitimaţia şi insigna se înmînează după validarea mandatului.

Preşedintelui, vicepreşedintelui raionului legitimaţia şi insigna se înmînează, după alegerea lor în funcţie de către consiliul respectiv.

 

Secţiunea a 6-a:

Raspunderea aleşilor locali

 1. Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz pentru faptele săvîrşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

 

 1. Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat.

 

 1. Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului.

 

Secţiunea a 7-a

Sancţiunile aplicabile aleşilor locali

 

 1. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

 

 1. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate aplica următoarele sancţiuni:
 2. a) avertisment;
 3. b) eliminarea din sala de şedinţe.
 4. c) excluderea din comisia consultativă de specialitate;
 5. d) ridicarea mandatului.

 

 

 1. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
 2. a) să cheme la ordine;
 3. b) să retragă cuvîntul;
 4. c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

 

 1. La prima abatere, preşedintele şedinţei atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

 

 1. Consilierul care nu ea în seamă avertismentul şi invitaţia preşedintelui, şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată dispoziţiile regulamentului, vor fi chemaţi la ordine.

            Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal al şedinţei.

 

 1. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedintele şedinţei să îşi retragă sau să explice cuvîntul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

            Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

 

 1. În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvîntul , iar dacă persistă, propune consiliului aplicarea sancţiunii eliminării din sală.

 

CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE

 

 1. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile ale actelor normative în vigoare.

            Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului raional Hînceşti va fi modificat şi completat ori de cite ori acest lucru se impune precum şi în situaţia în care apar noi dispoziţii legale.

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here