Condiţiile de participare la concurs:
Scopul general al funcţiei:
Crearea unui sistem de organizare şi executare a serviciului civil pentru a oferi tinerilor din raion posibilitatea de a-şi manifesta datoria civilă faţă de societate.

Sarcinile de bază:
1.      Crearea unei baze de date despre cetăţenii care îndeplinesc serviciul civil şi a rezerviştilor. Perfectarea documentelor principale de evidenţă;
2.      Implementarea legii cu privire la organizarea serviciului civil;
3.      Informarea cetăţenilor despre modul de organizare a serviciului de alternativă;
4.      Asigurarea lucrărilor de secretariat a Comisiei Situaţii Excepţionale.

Condiţii de bază
deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice
Studii: superioare ,de licență sau echivalente, în domeniu

Cunoştinţe:
–        Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
–        Cunoaşterea managementului  de funcţionare a unei autorităţi publice;
–        Cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
–        Cunoştinţe de operare la calculator,în programele Word, Excel ,

Abilităţi: management, de lucru cu informaţia, organizare,  analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, soluţionare  de  probleme, lucru în echipă.
Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Alte cerinţe specifice: Experienţa profesională în domeniul  de cel puţin 2 ani.
Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va se va constitui din:
a)      formularul de participare ;
b)      copia buletinului de identitate;
c)       copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d)      copia carnetului de muncă ;
e)       certificatul medical, după caz;
f)       cazierul judiciar

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –16 iunie 2016
Adresa poştală –or. Hînceşti, str.M.Hîncu 126
persoana de contact – D.Ursu, 269-2-25-82
pagina web:hincesti.md

1.Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice, biroul 305.
2.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
3.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Alte acte normative
–        Legea nr.156  din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil ( de  alternativă).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here