Consiliul Raional Hînceşti Preşedintele raionului Hînceşti  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist

Condiţiile de participare la concurs:

Scopul general al funcţiei:

Reglementarea relaţiilor funciare, realizarea reformelor funciare, ţinerea cadastrului funciar de stat şi monitoringului pămînturilor pe teritoriului raionului

 

Sarcinile de bază:

    Examinarea scrisorilor, plîngerilor şi cererilor cetăţenilor adresate preşedintelui raionului sau Consiliului raional în problemele funciare, analiza propunerilor şi interpelărilor legate de reforma funciară, folosirea, reglementarea regimului proprietăţii funciare şi protecţia pămînturilor;

     Elaborarea proiectelor de propuneri pentru reglementarea relaţiilor funciare, atribuirea şi retragerea terenurilor, soluţionarea litigiilor funciare, atribuirea terenurilor pentru necesităţi publice;

    Ţinerea evidenţei funciare de stat a pămînturilor de toate categoriile ale fondului funciar, a cadastrului funciar şi monitoringului pămînturilor pe teritoriul raionului, unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, precum şi întocmirea şi prezentarea cadastrului funciar raional după formele şi în termenii stabiliţi Agenţiei relaţii funciare şi cadastru;

    Participarea, în lipsa şefului Serviciului, la activitatea comisiilor privind alegerea sectoarelor de pămînt pentru necesităţi publice de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi în interesul persoanelor juridice şi fizice cu orice formă de proprietate, comisiilor pentru recepţia pămînturilor irigate, desecate, nou valorificate, ameliorate şi recultivate, precum şi darea în exploatare a altor obiective de construcţie;

     Crearea unui fond de documente normative şi metodice pentru specialiştii pentru reglementarea regimului funciar din aparatul Primăriilor şi organizarea ajutorului metodic.

Condiţii de bază 

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în specialitatea “reglementarea regimului proprietăţii funciare” sau “cadastru funciar”, ca excepţie, persoane cu studii speciale medii, care au experienţă de muncă de mulţi ani conform specialităţii.

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

Cunoaşterea politicilor şi procedurilor de reglementare a regimului funciar şi de cadastru, practicilor pozitive aplicate în domeniu;

Cunoaşterea sistemelor de operare la computatoare, programelor aplicative: Word, Excel, PowerPoint, navigarea în Internet;

Cunoaşterea limbei ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

Abilităţi: management, de lucru cu informaţia, organizare,  analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, soluţionare  de  probleme, lucru în echipă. 

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Alte cerinţe specifice: Experienţa profesională în domeniul  de cel puţin 2 ani. 

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va se va constitui din:

a)     formularul de participare;

b)    copia buletinului de identitate;

c)    copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională        şi/sau   de specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)    certificatul medical, după caz;

f)      cazierul judiciar

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –02 mai 2017

       Adresa poştală –or. Hînceşti, str.M.Hîncu 126

persoana de contact – D.Ursu, 269-2-25-82

pagina web:hincesti.md

1.Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice, biroul 305.

2.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 3.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului:

●      Constituţia Republicii Moldova

●      Acte normative în domeniul serviciului public

-             Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-             Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.

-             Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-             Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-             Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-             Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-             Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-             Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

Alte acte normative

-         Codul Funciar.

-         Legea nr.1247 din 22.12.1992  cu privire la reglementarea de stat a regimului de proprietăți funciare.

Legea nr.1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vinzare cumpărare a pămînturilor.

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com